Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

I SA/Łd 515/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-03

przychodów. Izba Skarbowa za niezasadny uznała zarzut naruszenia art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej, gdyż wydana decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika została...
jednoznacznie wykluczającego winę podatnika /art. 30 par. 2 ordynacji podatkowej/. Ponadto spółka zwróciła uwagę, że w podstawie prawnej decyzji inspektora powołano 38...

I SA/Łd 190/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-03

., Dodatkowo podniesiono zarzut naruszenia art. 30 par. 1 w związku z art. 30 par. 2 Ordynacji podatkowej i art. 10 Kpa stwierdzając, że organ nie ustalił czy spełnione...
zostały wszystkie przesłanki wydania decyzji., Przesłanki o charakterze pozytywnym wymienione zostały w art. 30 par. 1 ordynacji podatkowej. Przed wydaniem decyzji należało...

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Konstytucji RP oraz art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa/ poprzez stosowanie wykładni prawa według z góry założonego celu, bez uwzględnienia...
istniejącego stanu faktycznego, naruszenie zasady prawdy obiektywnej /art. 122 Ordynacji podatkowej/ poprzez oparcie się jedynie na wybiórczo zebranym /dla z góry założonego...

FSK 2540/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

. 1, art. 4 pkt 1 ustawy VAT oraz art. 4 par. 2 i art. 14 par. 6 Ordynacji podatkowej, a także art. 2 i 217 Konstytucji RP, albowiem organy skarbowe w oparciu o zebrany...
roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Nie doszło też według tego Sądu do naruszenia art. 121 par. 1 art. 122 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe...

II FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

na podstawie 'praktyki podatkowej zgodnej z orzecznictwem sądowym' nie spełnia zaś, określonego w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
takiej wiedzy od instytucji wiedzą taką dysponujących - nie wyłączając powołania odpowiedniego biegłego /art. 197 par. 1 Ordynacji podatkowej/. Sąd podzielił w tym zakresie...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm. - powoływanej nadal jako: Ordynacja podatkowa/ oraz art. 10 Kpa., Naczelny Sąd...
. 6 i art. 121 Ordynacji podatkowej, ponieważ powołane przez skarżących pismo Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 1994 r., w którym mowa była o autorskim charakterze...

FSK 1620/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

i stwierdzając, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie spełnia warunków określonych w art. 210 par. 1 pkt 6 i par. 4 ustawy Ordynacja podatkowa., Po kolejnym ponownym...
, że programy komputerowe nie są prawami autorskimi majątkowymi,, - prawa procesowego w postaci art. 122 i art. 187 par. 1 Ordynacji podatkowej poprzez naruszenie zasady prawdy...

I SA/Ka 1230/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-16

. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach...
Urząd Skarbowy uchybił wymogom określonym przepisami art. 120, art. 122, art. 180 par. 1 i art. 187 par. 7 Ordynacji podatkowej, gdyż po pierwsze, przed wydaniem...

III SA 73/01 - Wyrok NSA z 2002-07-09

w art. 122, art. 187 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej przez nie wyjaśnienie okoliczności faktycznych w należyty sposób oraz dokonanie ustaleń sprzecznych z zebranym...
Spółki stanowiło naruszenie zasad postępowania ujętych w art. 122, art. 187, art. 191, art. 210 par. 4 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa...

III SA 163/00 - Wyrok NSA z 2001-06-20

par. 1 oraz art. 210 par. 1, par. 4, par. 5 Ordynacji podatkowej. , Skarżący wywodzi, że w stanie prawnym istniejącym w 1997 r. przekazanie rezydentowi amerykańskiemu...
poprzez pozbawienie Strony praw wynikających z art. 123 i art. 200 par. 1 Ordynacji podatkowej tj. prawa do czynnego udziału w postępowaniu oraz prawa do wypowiedzenia...
1   Następne >   3