Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

miesięcy od daty jej zawarcia., Zakwestionowane pytanie nr 133 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej i organ...
. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749), zgodnie z którym, terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący...

II GSK 1064/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

pytania 193, które brzmiało: 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje: A. w formie postanowienia, B. w formie zawiadomienia, C...
. 165 § 2 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zaś skarżący na przedmiotowe pytanie udzielił odpowiedzi 'C...

II GSK 1038/09 - Wyrok NSA z 2010-12-07

., Sąd uznał za trafny zarzut skarżącego polegający na wadliwym skonstruowaniu pytania nr 193, które brzmiało:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania...
- Ordynacja Podatkowa, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje w formie postanowienia. Okoliczność tę przyznał zresztą Minister Sprawiedliwości...

VI SA/Wa 1209/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

, o którym mowa wyżej, przysługuje m.in. zarządowi spółki oraz poszczególnym jej członkom., 3. Pytanie nr 193 brzmiało:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania...
. 165 § 2 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zarzut skarżącego w odniesieniu do powyższego pytania jest zdaniem organu bezzasadny. Zgodnie z art. 165 § 2...

VI SA/Wa 362/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

:, 'W rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, księgi podatkowe nie stanowią dowodu tego co wynika z zawartych w nich zapisów, jeżeli są prowadzone:, A. nierzetelnie...
odpowiedzi jako prawidłową wskazano odpowiedź 'A' opartą na art. 193 § 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym:, § 3. Za niewadliwe...

II GSK 1025/09 - Wyrok NSA z 2010-12-02

:, 'Zgodnie z ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B. w formie zawiadomienia,, C. bez zachowania formy...
pytanie zostało sformułowane poprawnie i dotyczyło wyłącznie formy wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu jako zasady. Wprawdzie w art. 165 § 5-7 Ordynacji podatkowej...

II GSK 854/09 - Wyrok NSA z 2010-10-07

procedur podatkowych uregulowanych w Ordynacji podatkowej, tj. postępowaniem podatkowym (dział IV), czynnościami sprawdzającymi (dział V), czy kontrolą skarbową (dział VI...
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że, 'Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją w rozumieniu ustawy...

VI SA/Wa 917/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

., Następne kwestionowane pytanie nr 193 miało treść:, 'Zgodnie z ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B...
odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź 'A', oparta na art. 165 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., W odwołaniu skarżący podniósł...

II GSK 974/09 - Wyrok NSA z 2010-11-18

nr 193 brzmiało: 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B. w formie zawiadomienia,, C...
, to odpowiedź 'A' wynikająca, zdaniem organu, z art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej. Tymczasem w myśl art. 165 § 5 Ordynacji podatkowej, § 2 i § 4 nie znajdują zastosowania...

II GSK 83/10 - Wyrok NSA z 2010-03-09

uchwały wspólników sprzecznej z ustawą.', 3. Pytanie nr 193 brzmiało:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie...
wątpliwości interpretacyjnych. Należy mieć bowiem na uwadze, że wspomniane pytanie było sformułowane w jasny sposób i dotyczyło zasady wyrażonej w art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   11