Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Go 340/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-04

finansowania ujawnienia w studium złóż kopalin podniesiono, że ustawodawca nakładając na gminę obowiązki wynikający z art. 208 p.g.g. nie określił w żaden sposób źródła...
nałożenia ustawowego obowiązku ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w żaden sposób nie wskazano źródeł...

II SA/Op 433/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-12

'[...]' i poza obszarem górniczym '[...]';, 3. całego terenu o symbolu PG, w którym ujawnione jest złoże '[...]' i '[...]';, 4. wszystkich zapisów, które dopuszczają...
, że mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42 i 60), dalej jako: ustawa...

II SA/Ke 927/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-15

- w odniesieniu m.in. do instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Taką...
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - przy czym planowana inwestycja istotnie przekracza 100 kW (1MW = 1.000 kW)., Organ odwoławczy...

II SA/Gd 775/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-03

pkt 5, § 30 ust. 3 pkt 4 oraz § 31 ust. 3 pkt 6 uchwały lokalizacji obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW na terenach...
symbolem P) lokalizacji obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, w sytuacji gdy na terenach odpowiadających w Studium (uchwała...

II SA/Po 215/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

się dyskusja publiczna. W dyskusji tej uczestniczył radca prawny S. C., jako przedstawiciel B. F., obecnie skarżącej. W trakcie dyskusji ujawnił się spór dotyczący...
nie doznaje jakichkolwiek ograniczeń, gdy tymczasem uchwała ogranicza właścicielowi korzystanie i rozporządzanie nieruchomością (co skądinąd jest źródłem naruszenia interesu...

IV SA/Po 596/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-05

') naruszyła ww. przepisy w związku z brakiem ujawnienia w części tekstowej i graficznej Planu udokumentowanego złoża wód termalnych 'Tarnowo Podgórne GT-1' (nr złoża 15707...
. Na obszarze objętym postanowieniami zaskarżonego Planu występują udokumentowane złoża wód termalnych 'Tarnowo Podgórne GT-1' (nr złoża 15707), które nie zostały ujawnione...

II SA/Gd 594/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-04-19

rolnych, których to istnienie i funkcjonowanie zapewni wpływy z podatków dla Gminy oraz zapewni dostęp do alternatywnych źródeł energii, a w konsekwencji doprowadzenie...
związanych z wywożeniem obornika i gnojowicy na pola, a przy tym zapewniłoby na terenie gminy źródło tzw. 'zielonej energii', bowiem biogazownia stanowi odnawialne źródło energii...

II OSK 2190/10 - Wyrok NSA z 2012-02-03

źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993- WRN 8/93- OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 z glosą S. Przyjemskiego; PS...
, także identyfikowania się twórcy z daną nacją czy grupą społeczną, która to identyfikacja może (acz nie musi) wpływać na wybór przedmiotu badań, dobór źródeł, sposób wyciągania...

II OSK 2319/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

gospodarowania własnością skarżącego - w tym działkami wskazanymi w skardze. Skarżący nie wykazał natomiast swojego własnego indywidualnego interesu prawnego i nie ujawnił...
o samorządzie gminnym przysługuje tym, którzy wykażą się konkretnym interesem prawnym wynikającym z określonej normy prawa materialnego. Podkreśla się również, że źródłem...

II SA/Op 1/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-16

oraz nie oznaczono granic obszaru objętych zmianą rysunku studium, co w efekcie skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całosci., Kolejne ujawnione...
wyznaczenia w tekście oraz na rysunku studium strefy ochronnej obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   23