Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Wr 1670/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

złomu wobec kategorycznej odmowy ujawnienia się osoby sprzedawcy i ujawnienia źródła pochodzenia złomu powoduje, że przedsiębiorca podejmuje ryzyko uczestnictwa...
dyrektywą, na podstawie której można skutecznie ustalić źródło pochodzenia zbywanego przez nich złomu. Skarżący nie ma racji twierdząc o nielegalności rozporządzenia nr 10...

II SA/Rz 830/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-04-22

w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z tych urządzeń. Na poparcie powyższych twierdzeń Skarżący przywołali orzeczenia sądów administracyjnych., W odpowiedzi...
w zaskarżonej uchwale wynika z uwzględnienia:, - średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,, - liczby osób korzystających...

II SA/Po 235/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

uchwałą instalacją zastępczą., Za naruszenie tego obowiązku zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 3 tej ustawy ustawodawca przewidział karę za pierwszy ujawniony przypadek...
, ale z zastrzeżeniem, że to ma być pierwszy ujawniony przypadek., Na podstawie zebranego materiału dowodowego w niniejszej sprawie ustalono, że w okresie za I, II oraz III kwartał 2014...

II SA/Łd 803/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-28

ujawnione podczas kontroli przeprowadzonej w dniach od 27 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ł. Delegatura w S...
miejscowego, a takim jest niewątpliwie powołana wyżej uchwała, zgodnie z art. 87ust. 2 Konstytucji RP jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organu...

II OSK 1315/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

z [...] września 2013 r. WIOŚ wymierzył Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w D. karę pieniężną wysokości 1000 zł za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych...
do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji do zastępczej obsługi regionu, było drugim ujawnionym przypadkiem naruszenia art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu...

II SA/Op 174/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-25

grudnia 2017 r., nr [...], nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 500 zł za ujawniony przypadek nieprzekazywania od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów...
we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 852/17), że źródłem delegowania uprawnień w zakresie załatwiania indywidulanych spraw administracyjnych...

II SA/Wr 365/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-31

ustawy zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby, a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji niż niezbędne...
komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,, b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;, 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów...

II SA/Gl 1428/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

do 2.000 zł za pierwszy ujawniony przypadek. Przekazywanie odpadów do instalacji zastępczej następuje w sytuacjach awarii instalacji regionalnej. Nie może jednak decydować...
przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek...

II SA/Op 324/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-30

konstruując to pojęcie skupił się w głównej mierze na wskazaniu źródeł ich pochodzenia, niezależnych jednak od charakteru podmiotu, odpowiedzialnego za ich wytworzenie...
'odpadów komunalnych' skupił się w głównej mierze na wskazaniu źródeł ich pochodzenia, niezależnych jednak od charakteru podmiotu, odpowiedzialnego za ich wytworzenie...

IV SA/Po 54/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-16

lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie...
u.c.p.g., W świetle konstytucyjnej regulacji źródeł prawa (art. 87-art. 94 Konstytucji) akt prawa miejscowego jest źródłem prawa: (1) powszechnie obowiązującego...
1   Następne >   +2   5