Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 1160/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

w sprawie ze skargi R. G. na czynność Prezydenta Miasta Szczecin w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. 1. R...
z [...] maja 2012 r. (nr [...]) w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu., 2. W dniu 6 czerwca 2013 r. R. G. skierowała do Prezydenta Miasta Szczecin wniosek...

II SA/Sz 1073/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy R.G. pismem z dnia [...] wezwała Prezydenta Miasta do usunięcia...
[...] nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. W uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał, iż odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie podlega...

IV SA/Po 762/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-17

nadpłat za karty pojazdów postanawia 1. odrzucić skargę 2. odmówić przyznania P. S. prawa pomocy /-/ M. Dybowski Pismem z dnia (...) r. P. S. wniósł o zwrot nadpłat...
za wydanie kart pojazdów za (...) (...) pojazdów zarejestrowanych w okresie od (...) r. do (...) r., powołując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. - U 6/04...

II SA/Sz 1388/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-28

. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych S...
za wydanie karty pojazdu., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA z dnia [...] r. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7...

II SA/Sz 836/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-16

z Jej skargi na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zwrotu odsetek od opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a I. zwolnić skarżącą od ponoszenia kosztów...
od opłaty za wydanie karty pojazdu., Skarżąca, wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...] zł złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie...

II SA/Ol 203/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-24

o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.I. i S.I. na Starostę '[...]' w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odmówić zwolnienia...
skarżącego od kosztów sądowych. Na etapie wniesienia skargi na czynność Starosty '[...]' w postaci odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu skarżący - J.I. i jego córka...

II SA/Ke 363/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-28

października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. J. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W. J. na działanie Starosty w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu...
, w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie z jej skargi na działanie Starosty w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu...

I OZ 461/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

za wydanie karty pojazdu postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 89/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił...
Odwoławczego w O. z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że stosownie do treści art. 246...

I OZ 561/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu postanawia oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 20 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd...
Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu. W uzasadnieniu stwierdzono, że skarżąca nie znajduje...

I OZ 560/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

[...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu postanawia oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu. W uzasadnieniu stwierdzono, że skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100