Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I SA/Bd 501/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-09

., Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o uzupełnienie wyroku W wyroku z dnia 27 września 2011 r...

I FSK 716/10 - Wyrok NSA z 2011-04-05

za wydanie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, czy karty pojazdu przy pierwszej rejestracji w kraju, a także wydatki związane z zakupem części potrzebnych do naprawy...
gospodarczej oraz nie deklarowali dochodu z tytułu sprzedaży pojazdów. Organ podatkowy zakwalifikował te czynności jako firmanctwo w rozumieniu art. 113 ustawy z 29 sierpnia...

I GSK 593/12 - Wyrok NSA z 2014-03-12

, iż jest to pojazd ciężarowy. Organy podatkowe uznały bowiem, że wpis w karcie pojazdu bądź w dowodzie rejestracyjnym nie przesądza o klasyfikacji pojazdu na gruncie Nomenklatury...
, czy przedmiotowy pojazd jest pojazdem klasyfikowanym w pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r...

VII SA/Wa 2384/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;, - pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów w związku z dyspozycją usunięcia pojazdu oddala skargę...

II FSK 734/07 - Wyrok NSA z 2008-08-14

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej na 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok...
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej za 2002 r., Z ustaleń faktycznych przedstawionych przez Sąd I instancji...

II SA/Ol 479/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-05

o uzasadnienie wyroku w przypadku oddalenia skargi ( karta 63)., Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 141 § 3 ustawy ppsa., postanowił jak w sentencji. ...
[...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie J.D. posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A,B,C,E prawa jazdy i przekazano sprawę organowi...