Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SA/Wr 350/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-29

. wykonywał pan pracę w zawodzie monter instalacji przemysłowych,, - angaży z [...] r., [...] r., [...] r., [...] r., [...] r. oraz [...] r., - kart zarobkowych z lat...
w zawodzie monter instalacji przemysłowych',, - karty zarobkowe z lat [...]-[...] również nie mogą być dowodem potwierdzającym pracę przy spawaniu, bowiem widniejące...

IV SA/Po 235/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-25

[...] sp. z o.o. Podstawowymi dowodami, uzasadniającymi orzekanie w sprawie uznania Skarżącego za osobę bezrobotną i w sprawie zasiłku dla bezrobotnych są: Karta rejestracyjna...
do kierowania pojazdami mechanicznymi i wyjaśnienie pracodawcy podpisane przez Prezesa Zarządu J.S., w którym wskazano na bezpodstawne zatrzymanie Skarżącemu przez policjanta...

II SA/Sz 808/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

pojazdów samochodowych. Przedstawiona oferta przez pracownika PUP zgodna była z posiadanymi przez Z. B. kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Starosta wskazał, że w dniu...
rejestracji w PUP [...]r., wypełniając kartę rejestracyjną, Z. B. podpisał oświadczenie zawierające m.in. deklarację, że jest osobą zdolną i gotową do podjęcia...

II SA/Ol 396/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-26

kierowcy. Z karty realizacji zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia wynika, iż w/wymieniony odmówił przyjęcia tej pracy, co potwierdził własnoręcznym podpisem., Decyzją...
bezrobotnemu ofertę pracy. Decyzję tę wręczono skarżącemu (pokwitował jej odbiór) zaraz po potwierdzeniu przez niego, na karcie realizacji zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia...

IV SA/Po 1058/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-08

pracy nie ma zastosowania w przypadku refundacji] i podjął decyzję o odmowie umorzenia., Z dostarczonej karty informacyjnej o dochodach wynika, że J. W. zamieszkuje...
zachodzi któraś z przesłanek zawartych w art. 76 ust 7 pkt 1 i 4. Wojewoda w ślad za organem I instancji powtórzył, co wynika z karty informacyjnej o dochodach oraz z informacji...

II SA/Wa 1773/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

wskazał, że ze złożonych przez stronę oświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym oraz karty informacyjnej przekazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. wynika...
jej w złym świetle i negatywne rozpatrzenie jej wniosku. Do odwołania strona dołączyła kartę informacyjną leczenia szpitalnego ojca w okresie od [...] lipca 2015 r...

IV SA/Wr 16/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-10

, ślusarz-mechanik, zaś w rubryce zawód wykonywany wpisał: elektromonter, mechanik, ekspedient., Z dokonanych przez L. F. wpisów do w/w karty jednoznacznie wynika...
propozycji pracy, którymi jest zainteresowany, czyli : maszynisty pojazdów kolejowych lub pilota samolotowego, skoro nie posiada odpowiednich kwalifikacji - potwierdzonych...

III SA/Gd 356/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

, bowiem pozostałe były dostępne w Urzędzie. Należy jednak zauważyć, że w aktach administracyjnych znajduje się Karta aktywizacji zawodowej skarżącego, w której we wpisach z dnia 24...
jest wobec powyższego, że posiadanie przez skarżącego dodatkowych kwalifikacji w postaci uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, zwiększyłoby jego szanse...

II SA/Wr 1574/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-28

jest pozbawiony możliwości udokumentowania całego okresu zatrudnienia kartami drogowymi, zaszeregowaniem z list płac. W Archiwum Państwowym w W. w jego aktach praktycznie...
. Będąc referentem ds. transportu osobowego wypisywała karty zlecenia wyjazdu, płace kierowców, rozliczenie paliwa delegacje kierowców. Będąc kierownikiem transportu...

II SA/Sz 1240/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-13

będącego częścią karty rejestracyjnej, podpisanego przez skarżącą )., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25...
1   Następne >   2