Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 78/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-03

. z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej odmowy zwrotu opłat za wydanie kart...
pojazdów o nr. rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty P. do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...] zł ([...]złotych); 3...

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Miasta z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta Miasta...
, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...][...] o nr rej. [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uiścił kwotę 500 zł...

I OSK 1663/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

[...] z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA...
z dnia [...] 2010 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu (pkt I sentencji), uznał obowiązek Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego dokonania...

I OSK 2100/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki [..] o numerze...
opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją. Wskazał, że wprawdzie dokonał opłat...

I OSK 2101/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki [..] o numerze...
opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją. Wskazał, że wprawdzie dokonał opłat...

I OSK 2105/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki...
, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją...

I OSK 2112/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do pisma, w tym również dla samochodu marki [..] o numerze...
opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją. Wskazał, że wprawdzie dokonał opłat...

I OSK 2097/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z Prawem o ruchu drogowym i Konstytucją., Starosta Nyski pismem z dnia 8 listopada...
, że za wydanie dla nich karty pojazdu uiszczona została jedynie kwota 55 zł, a jednocześnie nie przedstawił on dowodu uiszczenia w tym zakresie opłaty w kwocie 500 zł...

I OSK 1904/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem...
części opłaty za wydanie karty pojazdu uchylił zaskarżony akt oraz uznał obowiązek Prezydenta Miasta L. dokonania na rzecz skarżącego zwrotu 925 zł (słownie: dziewięćset...

III SA/Gd 144/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-04

maja 2007 r. w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności 2. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego...
'odwołanie', podnosząc m.in., że Starosta [...] pobrał opłatę w wysokości 1.000 zł za wydanie karty pojazdu, zamiast 500 zł. W związku z tym domagał się od organu zwrotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100