Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II SA/Wa 242/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-14

nie zasługuje na uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie została przedłożona karta potwierdzająca udział zmarłego w 2011 r. w grupowych zajęciach realizowanych przez Centrum...
o zebranie informacji o stanie zdrowia W. S. przed 2014 r. pomimo tego, że w załączonych do odwołania dokumentach przedstawiła karty z Centrum [...] w [...] z 2011 r., wyrok...

III SA/Wr 567/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-03

przez skarżącego dokumentów (zwłaszcza kopii zaświadczeń lekarskich, kart konsultacji lekarskich oraz skierowań na różnego rodzaju badania) wynika, że T.B. choruje...
lekarskie, karty konsultacji lekarskich i skierowania na badania, z których wynikało, że od dzieciństwa choruje na [...] i że schorzenie to ma charakter przewlekły...

I SA/Gl 96/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-18

przez Poradnię [...]. Leczenie szpitalne żony zostało udokumentowane kartami szpitalnymi z 2007 i 2009 r., Zdaniem organu, zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala...
wskazane wezwanie. Wnioskodawca przedłożył kartę leczenia szpitalnego w okresie [...]-[...] oraz zaświadczenie o pogorszeniu stanu zdrowia z 28 grudnia 1994 r. wystawione...

III SA/Łd 13/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-04-21

sprawy przedstawił wyniki badań i kartę leczenia szpitalnego., Organ ustalił, że skarżący posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul...
z ustaleniami dokonanymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów, na pojeździe samochodowym Toyota RAV4 z 2003r. stanowiącym własność, Zakład 19 września 2019r. dokonał zastawu...

VI SA/Wa 2200/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

z przyjętym przez organ okresem opóźnienia został szczegółowo opisany na kartach od 6 do 70 zaskarżonej decyzji). Komisja dokonała umorzenia postępowania administracyjnego...
się przepisy dotychczasowe'. Zdaniem Strony oznacza to, iż umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte zostały - w zależności od stanu faktycznego...

VI SA/Wa 4113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-29

w dyspozycji OSP w [...] oraz kopie pięciu kart wynagrodzeń do w/w umowy., Pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. Dyrektor [...] OW NFZ zawiadomił P. K. o wszczęciu postępowania...