Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

III SA/Po 1848/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

. na czynność Starosty C. z dnia [...] września 2014 roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu oraz stwierdzenia uprawnienia...
do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. odrzucić skargę II. zwrócić skarżącemu kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem uiszczonego wpisu...

II SA/Go 49/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-14

Miasta z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę. W skardze noszącej datę [...] grudnia 2014...
za wydanie karty pojazdu,, - ustalenie obowiązku w/w organu dokonania na rzecz skarżącego zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] numer...

II SA/Sz 789/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-27

za wydanie karty pojazdu. Dlatego Kolegium uznało, że postępowanie organu pierwszej instancji o odmowie wznowienia postępowania było bezprzedmiotowe i z tych przyczyn należało...
/Ke 90/06., Po ponownym rozpatrzeniu wniosku, Starosta B., decyzją z dnia [...], odmówił zwrotu nadpłaty kwoty [...] zł za wydanie karty pojazdu., Od decyzji tej R...

II SA/Go 532/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-25

karty pojazdu, a pobrana została ona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zdaniem organu...
w wysokości 500 zł za kartę pojazdu od skarżącego, organ rejestrujący działał na podstawie przepisów prawa. Obowiązek wydania karty pojazdu za opłatą wynika z art. 77 ust. 3...

II SA/Go 349/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

., W związku z powyższym Prezydent Miasta stwierdził, iż brak jest podstaw do zwrotu żądanej przez D.D. kwoty za wydanie karty pojazdu., Pismem z dnia [...] marca 2007...
Miasta wskazał także, iż ostał złożony wniosek do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przez Sąd Rejonowy w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, co być może spowoduje...

II SA/Go 583/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-18

pojazdy według enumeratywnie określonych zasad. Starosta wskazał przy tym, iż pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości...
jak i merytorycznym. Starosta stwierdził, iż pobierając kwotę 500 złotych za wydanie karty pojazdu organ działał na podstawie obowiązującego wówczas przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia...

II SA/Sz 507/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-22

. z wnioskiem o zwrot różnicy opłaty za wydanie karty pojazdu serii [...] uzasadniając powyższe wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., W odpowiedzi...
zwrot różnicy pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu., Pismem z dnia 20 marca 2007 r. doręczonym B. K. w dniu, 26 marca 2007 r., Zastępca Dyrektora Biura Obsługi...

II SA/Go 556/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-25

w tym przedmiocie., W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia 19 lutego 2007 r. Starosta wyjaśnił, iż obowiązek wydania karty pojazdu za opłatę wynika z art. 77 ust...
1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji...

II SA/Go 368/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

poinformował także iż wydanie karty pojazdu jest czynnością materialno-techniczną i nie wydaje się w tym zakresie decyzji a do 1 maja 2006 roku przepis określający wysokość...
opłaty za wydanie karty pojazdu był w obrocie prawnym i za wydanie karty pojazdu pobierano opłatę określoną w w/w przepisie rozporządzenia., W związku z powyższym starosta...

II SA/Go 299/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

., W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] lutego 2007 r. Starosta wyjaśnił, iż obowiązek wydania karty pojazdu za opłatą wynika z art. 77 ust. 3 ustawy...
. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100