Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II OSK 306/22 - Wyrok NSA z 2022-03-08

jest wykonanie dla O. [...], karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzenia inwentaryzacji flory, fauny, grzybów, siedlisk oraz pomiarów hałasu., [...] Wojewódzki Inspektor...
., nr [...], udzielił Spółce pozwolenia na budowę: innowacyjnego toru do bezstykowego zasilania ekologicznych pojazdów - zaliczonego do VIII kategorii obiektów budowlanych, budynku...

II SA/Op 357/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-15

te ilości. Obecny użytkownik przedłożył również karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzięto także pod uwagę warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pracy...
K.p.a. ponownie umorzył postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej stacji diagnostycznej pojazdów samochodowych wraz z warsztatem naprawczym...

II SA/Gl 108/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-03

emulsją asfaltową, kruszywem oraz dokonano jej wyrównania (zob. pismo Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2019 r. akta Śl. WINB, pismo E. O. z dnia 9 stycznia 2018 r. karta...
nr 80, oraz protokół z oględzin z dnia [...] karta nr 16 akta PINB)., Zdaniem Śl. WINB ww. roboty stanowiły remont w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r...

VII SA/Wa 1074/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

do samodzielnego tankowania pojazdów, zlokalizowanych na działce nr [...] położonej w obrębie geodezyjnym '[...]' w [...] - stwierdzam nieważność ww. decyzji., W uzasadnieniu...
, magazyny butli z gazem płynnym o masie do 1350 kg, odmierzacze tego gazu na stanowisku tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki gazu płynnego powinny być usytuowane...

II SA/Gl 212/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-09

rysunek powykonawczy (karta akt nr [...]), sporządzony przez uprawnionego geodetę A. W., pomiary sporządzone w trakcie oględzin z dnia [...]r., a także dokumenty...
przekazane przez inwestora przy piśmie z dnia [...]r. (karta akt nr [...]), w tym pismo 'C' Sp. z o.o. 'B' T.oraz zdjęcia obrazujące przecięcie istniejącego przyłącza gazowego...

II SA/Kr 1285/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-05

zagrożenia powodziowego na spornym terenie obrazują zdjęcia znajdujące się w tomie 7 akt adm., z 18 lipca 2018 r. (karty 1448 - 1442). Stan ten okoliczni mieszkańcy wiążą...
tych prac. Przywołana mapa sytuacyjna znajdująca się na karcie 1282 akt adm. została wykonana przez biegłego geodetę do sprawy cywilnej o sygn. [...]., Droga w myśl...

VII SA/Wa 2731/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

, w obrębie działek nr [...],[...],[...],[...],[...],[...] karta mapy [...] obręb: Dzielnica x przy ulicy Ż. [...] w K. - etap I: i zatwierdzającej projekt budowlany...
procesowych do 30 m3 wraz z budową przyłączy i utwardzeniem terenu, w obrębie działek nr [...],[...],[...],[...],[...],[...]karta mapy [...] obręb: Dzielnica [...] przy ulicy Ż...

II SA/Ol 237/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-08

przez Wójta Gminy (karta 29 akt), iż działka nr 216 obręb W. i działka nr 42 obręb S. są drogami wewnętrznymi, rolniczymi, dojazdowymi do terenów rolnych i leśnych. Odnośnie...
informacji, poza dokumentem (karta 13 akt org. I inst.), z którego wynika, iż uprawniony geodeta działając na zlecenie Urzędu Gminy J. w dnach 14 - 17 grudnia 2010 r. odszukał...

II SA/Po 1019/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-02

w W. winien w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny zezwolić na wznowienie robót budowlanych. W karcie 16 projektu wskazano, iż : 'Do przebudowy obiektu należy...
obiektem budowlanym, który przynajmniej potencjalnie może być wykorzystywany do prowadzenia napraw pojazdów, i okoliczność ta musi być brana pod uwagę przy określaniu...

II SA/Gl 1297/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-09

fotograficznej znajdującej się w aktach sprawy (dołączonych do pisma PINB dla Powiatu [...] z dnia 18 stycznia 2013 r. karta akt nr 5/4), organ II instancji stwierdził...
do parkowania pojazdu. W konsekwencji, zdaniem organu I instancji postępowanie podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 105 § 1 kpa., W odwołaniu od decyzji H...
1   Następne >   2