Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Ol 1312/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-24

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji z dnia '[...]' z powodu braku interesu prawnego skarżącego do złożenia wniosku o stwierdzenie...
Sąd Administracyjny w Olsztynie przyjął, że gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia czynności wyjaśniających, czynności te mogą być podjęte wyłącznie w toku...

IV SA/Po 849/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-28

k.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Uzyskanie statusu strony zależy zatem od wykazania interesu prawnego w postępowaniu lub żądaniu dokonania czynności przez organ. W sprawie świadczenia zdrowotne zostały...

III SA/Kr 129/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

.) w ten sposób, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym lub inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo...

III SA/Kr 130/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach interesów...
prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym lub inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Istotnym jest by przy ocenie...

III SA/Kr 128/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach interesów prawnych innych osób...
administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) poprzez sformułowanie, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes...

III SA/Kr 127/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) poprzez sformułowanie, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...

III SA/Kr 126/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) poprzez sformułowanie, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II SA/Gl 129/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-03

, co następuje:, Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżone rozstrzygnięcie, oceniane pod względem interesu prawnego skarżącej, pomimo niewłaściwej formy...
to nie miało jednak znaczenia z punktu widzenia interesu prawnego skarżącej, o jakim mowa w art. 50 § 1 ustawy p.p.s.a., a to gdy jej prawa zostały we wszczętym i zakończonym...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

w odniesieniu do świadczenia z pomocy społecznej w postaci biletu kredytowanego, a w konsekwencji pozbawienie jednostki istotnych gwarancji ochrony jej interesu prawnego...
dochodzenia prawa. Prawo do rzetelnej /'sprawiedliwej'/ procedury postępowania w sprawach dotyczących ochrony interesów prawnych obywateli należy do treści zasady demokratycznego...

II SA/Bd 856/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-20

i nie później niż w terminie 7 dni, na żądanie strony, która posiada interes prawny i na podstawie przepisów prawa jest zobowiązana do urzędowego potwierdzenia...
na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., W świetle zaś art. 218 § 1 i 2 k.p.a. w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   32