Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

VII SA/Wa 992/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

')., RPO zaskarżył ww. decyzję Prezesa Rady Ministrów, zarzucając jej:, '• brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa, polegające na poleceniu Poczcie Polskiej S.A....
Ministrów narusza zaś rażąco porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej i wpływa negatywnie na prawa obywatelskie., Zaskarżona decyzja Prezesa Rady Ministrów została wydana...

II OSK 606/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

lub gospodarczym. Podkreślił orzekający wówczas WSA w Poznaniu, że interes prawny do bycia stroną postępowania w przedmiocie warunków zabudowy musi być związany...
niż 40 DJP. Sąd akcentował przy tym, że już na podstawie zebranych w aktach materiałów można ustalić, iż prawdopodobnie interes prawny J.C. może znaleźć umocowanie...

I ONP 7/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

r. ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w S., przy ul. [...]. W ocenie skarżącej, ponieważ Gmina S. nie ma żadnego interesu prawnego w sprawie, która dotyczy...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

ta mimo wszystko nie pociąga za sobą ujemnych skutków dla Z. R. lub naruszenia jego interesu prawnego., W załączeniu przekazano oryginał skargi Z. R. z dnia 16 listopada 2013 r...
. w Dziale Świadczeń tut. Ośrodka skargę do WSA, nie funkcjonuje już w obrocie prawnym, ponieważ została wyeliminowana przez orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławcze...

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

na wstępie obowiązkowi, jednak sytuacja ta mimo wszystko nie pociąga za sobą ujemnych skutków dla Z. R. lub naruszenia jego interesu prawnego., W załączeniu przekazano...
na którą Z. R. złożył w dniu 16 listopada 2012 r. w Dziale Świadczeń tut. Ośrodka skargę do WSA, nie funkcjonuje już w obrocie prawnym, ponieważ została wyeliminowana...

II FNP 18/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz Sędziowie: Sędzia NSA...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2000-2002. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II FNP 17/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej...
przez art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101; dalej powoływana...

II ONP 1/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu stron, art. 8 ustanawiającego zasadę zaufania obywateli do organów władzy publicznej, nakładającą na organy...
Sąd Administracyjny całkowicie pominął słuszny interes skarżących poprzez:, - automatyczne przedłożenie interesu społecznego ponad indywidualnym interesem skarżących...

II FNP 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

dochodowego od osób prawnych za okres od 21 grudnia 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 1...
Skarbowej w Z. (powoływanego dalej jako 'Dyrektor IS') z dnia 28 lutego 2006 r., nr [...], wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 21 grudnia...

II ONP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Konsorcjum. Na podstawie art. 29 i 30 § 1 k.p.a., stronami postępowania administracyjnego mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe...
jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, przy czym zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron...
1   Następne >   +2   4