Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 834/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

materialnego. Oznacza to, że interes prawny do wszczęcia postępowania i bycia w nim stroną musi znajdować oparcie w przepisach prawa materialnego powszechnie...
, to ustalenie interesu prawnego może nastąpić jedynie w związku z konkretną normą prawa materialnego. Odnosząc to do postępowania prowadzonego w trybie art. 51 ustawy Prawo...

II SAB/Lu 1/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
z utrwalonego i orzecznictwa, interes prawny wyraża się w możliwości zastosowania normy prawa materialnego w konkretnej sytuacji konkretnego podmiotu prawa. Stwierdzenie...

II SAB/Łd 96/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-05

.. Organ wezwał wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających przytoczone informacje oraz wskazanie interesu prawnego będącego...
wnioskiem, a nadto nie wykazała interesu prawnego lub osobistego w sprawie. Organ podniósł, że zarzut przewlekłości można postawić tylko w przypadku skutecznego...

VII SAB/Wa 194/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-27

administracyjnego, zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie...

IV SAB/Po 39/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-02

. 50 § 1 i 2 p.p.s.a może tego dokonać każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała ona udział w postępowaniu administracyjnym, a inny podmiot...

I OSK 539/20 - Wyrok NSA z 2021-02-09

jej pełnomocnik na rozprawie). Organ powinien więc rozważyć, czy skarżąca ma interes prawny w żądaniu urządzenia zjazdu z drogi publicznej na przedmiotową nieruchomość...
uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...

II SAB/Łd 128/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-08

naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W opinii skarżącego organ nie ocenił jego interesu prawnego w oparciu o art. 28 k.p.a. w związku...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. stwierdził, że nie dotyczą one interesu prawnego lub obowiązku wnioskującego. Organ dodał, że zachowanie dodatkowego terminu ustosunkowania...

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

zgodnie z art. 50 § 1 P.p.s.a. jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie do wniesienia skargi uzależnione jest nadto...

II GSK 2073/22 - Wyrok NSA z 2023-05-08

1 p.p.s.a., jak również badanie z urzędu interesu prawnego skarżącej., Po dokonaniu oceny ww. zarzutów kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza...
badał również zagadnienie co do posiadania przez skarżącą interesu prawnego do złożenia w niniejszej sprawie skargi. Osoba niemająca interesu prawnego...

II SAB/Op 17/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-24

. za stronę ww. postępowania, z uwagi na brak interesu prawnego w sprawie. W uzasadnieniu organ wskazał, że wprawdzie pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. powiadomiono skarżącego...
, należało rozstrzygnąć kwestię statusu prawnego skarżącego w tym postępowaniu. Dalej, organ dowodził, wskazując na treść art. 28 K.p.a., że interes prawny strony powinien...
1   Następne >   +2   +5   +10   100