Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VI SA/Wa 3/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

zniżek od opłat lotniskowych za korzystanie z infrastruktury koordynowanego portu lotniczego, nie dotyczy interesu prawnego użytkownika lotniska (w tym w szczególności...
w koordynowanym porcie lotniczym, dotyczy interesu prawnego użytkownika lotniska, w tym w szczególności przewoźnika lotniczego, któremu wcześniej zostały przyznane Sloty, zatem...

II GSK 665/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej cyt. jako: k.p.a.). Wykazując interes prawny w zaskarżeniu tej decyzji powołała...
indywidualnego, konkretnego, aktualnego i obiektywnie sprawdzalnego interesu prawnego do udziału w tym postępowaniu, w tym legitymacji do wywodzenia środków zaskarżenia...

II GSK 252/22 - Wyrok NSA z 2022-04-12

wypłaty odszkodowania., Zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl ugruntowanego orzecznictwa, interes prawny powinien mieć swoje źródło w przepisach prawa materialnego...

II GSK 1269/23 - Wyrok NSA z 2024-02-29

ponieważ, mimo zawarcia z tym przewoźnikiem umowy przewozu, nie posiada on interesu prawnego mimo wykazania, że była ona, co najmniej, przewoźnikiem operacyjnym i jako taki...
posiada interes prawny w postępowaniu administracyjnym ze skargi rodziny J.,, 2. art. 2 lit. b Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 poprzez błędną wykładnię pojęcia...

VII SA/Wa 1332/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

prawnej w KPA do wydania takiej decyzji. Jest to również sprzeczne z pojęciem interesu prawnego z art. 28 KPA. Uznanie, iż decyzja ta ma charakter generalny, oznaczałoby...
KPA, który jest podstawą indywidualnego, konkretnego, realnego i aktualnego interesu prawnego., Według organu, ocena kręgu stron na podstawie art. 180 ust. 5 w zw. z art...

VI SA/Wa 1421/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

postępowania, gdyż wynik tego postępowania w żaden sposób nie dotyczy jego interesu prawnego. Przepisy Prawa lotniczego w tym zakresie formułują jedynie zakres obowiązków...
z zakresu administracji (w tym wynikających z Prawa lotniczego) nie można utożsamiać z posiadaniem przez ten organ interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa, a tym samym...

VII SA/Wa 451/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

, która ma zdolność prawną, ale nie spełnia przesłanek z art. 28 k.p.a., nie ma, bowiem w sprawie interesu prawnego lub obowiązku prawnego., Przy stosowaniu art. 156 § 1 pkt 4 kpa...
nadzwyczajnych okoliczności, skutkujących zwolnieniem przewoźnika lotniczego z ww. obowiązku., Uzasadniając powyższe stanowisko przypomnieć należy, że podstawę prawną...

VII SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. z uwagi na brak pokrzywdzenia orzeczeniem skarżącego, które warunkuje istnienie interesu prawnego w jego zaskarżeniu ewentualnie...
oraz zasądzenie od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżącego kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych., W uzasadnieniu...

I OSK 3339/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

interesu prawnego wszystkich zainteresowanych podmiotów w postępowaniu o wyznaczenie instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej winno skutkować, w przypadku pominięcia...
w następującym stanie faktycznym i prawnym przyjętym przez Sąd I instancji:, W dniu 12 lutego 2014 r. [...] - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w [...], zwany dalej...

VI SAB/Wa 2/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

[...] czerwca 2012 r. Organ uzasadnił, że z uwagi na brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 10 P.l. skarżący nie posiada interesu prawnego wywiedzionego z przepisów...
przez organ I instancji postępowania dowodowego w sposób wyczerpujący, skutkujące brakiem uzasadnienia faktycznego i prawnego uchylonej decyzji., Postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   10