Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SAB/Ke 50/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Masłów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy Masłów do rozpoznania punktu 1...
Masłów, działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), powiadomił wnioskodawcę, że wyznacza dzień 10...

II SAB/Ke 14/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-15

Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozstrzygnięcia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie...
się na przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Gl 993/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-15

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Fundacji 'A' z dnia [...] r. [...]; 2...
. A w K. nr [...] (dalej także: organ, Fundacja) - działając, jak wskazała, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Po 2/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-07

W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę J. K. w dniu 13 grudnia 2013 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na bezczynność...
2013 r. zwrócił się do skarżonego organu o udostępnienie przedmiotowej informacji publicznej, ale do dnia wniesienia skargi nie otrzymał żądanych dokumentów, co stanowi...

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

[...] w [...] na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do rozpatrzenia...
. Wnioskiem z dnia 8 lutego 2012 r. Fundacja [...] z siedzibą w [...], na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

. - Dyrektora Zarządu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Miasto P. - Dyrektora Zarządu [...] do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 2...
go, że rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...

II SAB/Ke 8/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-17

na bezczynność Burmistrza Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności z tym, że nie miała ona miejsca z rażącym...
o udostępnienie informacji publicznej w poprzez przekazanie ofert i korespondencji prowadzonej z wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: 'Remonty dróg...

II SAB/Ke 24/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-04

. A. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku M. A o udostępnienie informacji publicznej...
udostępnienia następujących informacji publicznych:, - kserokopii dokumentacji ogłoszenia o przetargu, SIWZ, umów i ewentualnych aneksów do umów z wykonawcami, protokołów...

II SAB/Gd 100/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-26

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ podmioty, do których przed wejściem tej ustawy...
w życie zwrócono się o udostępnienie informacji publicznej i które sprawy tej nie załatwiły ostatecznym rozstrzygnięciem, mają obowiązek udostępnienia w terminie 14 dni...

I OSK 307/13 - Wyrok NSA z 2013-05-22

Burmistrza Gminy K. z dnia 16 marca 2009 r. nr 26/09 w przedmiocie trybu udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy K. oraz określenia kosztów związanych...
nr 26/09 w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy K. oraz określenia kosztów związanych z udostępnieniem informacji lub przekształceniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100