Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 324/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

do informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Gl 927/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
do informacji publicznej., Wnioskiem z 11 lutego 2014 r. przesłanym drogą elektroniczną B.B. zwrócił się do Śląskiej Izby Aptekarskiej o udostępnienie wszystkich orzeczeń wydanych...

IV SA/Gl 927/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.B. na akt [...] Izby Aptekarskiej w K. z dnia [...]r. w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej w związku...
. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do usunięcia naruszenia prawa w postaci wyznaczenia kosztów udostępnienia informacji publicznej...

II SO/Łd 10/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-07

, za pośrednictwem Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w P., skargę na bezczynność tego podmiotu w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W dniu...
. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że skarżący pismem z dnia 29 lipca 2010 roku wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Pismem z dnia 9 sierpnia 2010...

IV SA/Gl 399/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-01

niejawnym sprawy ze skargi J. S. na pismo Wójta Gminy N. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej w kwestii wniosku strony...
. o udostępnienie informacji publicznej, tj. o kserokopie umów zawieranych przez Urząd Gminy N. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do, 30 września 2015 r. w oparciu o prowadzony...

II SA/Op 435/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-12

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia 'A' w [...] na czynność Burmistrza Miasta Głuchołazy w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej...
do informacji publicznej. Pismo organu z dnia 3 sierpnia 2017 r. skarżący uznał za akt, któremu zarzucił naruszenie:, 1) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim...

II OZ 1282/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Informacji Publicznej. Skarżący do wniosku o przywrócenie terminu przedłożył wydruki z Biuletynu Informacji Publicznej wraz ze wskazaniem błędnego adresu, co świadczy...
o dochowaniu staranności poprzez weryfikacje ustawowych źródeł informacji publicznej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie posiada...

II SAB/Gd 270/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-19

sprawy ze skargi W. G. na bezczynność Związku Gmin w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić wniosek Związku Gmin o przywrócenia terminu do złożenia...
informacji publicznej., Pismem nadanym w dniu 4 lutego 2014 r. pełnomocnik A. w S. wniósł o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, oraz złożył wniosek...

I OZ 591/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Apelacyjnego w Warszawie z [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Odpis tego postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 16...
odmowy udostępnienia informacji publicznej postanowił odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Zażalenie na postanowienie z 23 kwietnia 2015 r. wniósł M. P...

II SA/Wa 293/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić wniosek M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 12...
[...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Następnie M. P. oraz Naczelna Rada [...] reprezentowana przez adwokata M. P. złożyli...

II SA/Sz 1146/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-10

[...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek o przedłużenie terminu do uzupełnienia wezwania Sądu W dniu 1 września...
udostępnienia informacji publicznej., Zarządzeniem z dnia 5 października 2017 r. Sąd wezwał G. T. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie [...] złotych, jednocześnie pouczając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100