Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

U 9/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-04-09

odniesienia dla wszelkiej działalności gospodarczej, która może być ograniczona jedynie w ustawie. Działalność gospodarcza, której dotyczy sprawa rozpatrywana przez TK, objęta...
jest regulacjami dwóch ustaw: ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe. W obydwu tych ustawach...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1844, 1893 oraz z 2016 r...
objętej wpisem, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Zdaniem Prezesa NBP, przedsiębiorca, którego działalność została wpisana...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

działalności gospodarczej (handel odzieżą). W [...] urodziła dziecko, a w [...] tego samego roku wyszła za mąż za ojca dziecka - D.T.. Obywatelstwo polskie otrzymała w dniu...
[...]. W [...] rozwiodła się z D.T. i w połowie tego roku rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą. W [...] ponownie wyszła za mąż za H.B. W latach...

I SA/Sz 52/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

im w prowadzeniu działalności gospodarczej ([...]). W [...] urodziła dziecko, a w [...] tego samego roku wyszła za mąż za ojca dziecka - D.T. Obywatelstwo polskie...
otrzymała w dniu [...]. W [...] rozwiodła się z D.T. i w połowie tego roku rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie [...]. W [...] ponownie wyszła za mąż za H.B. W latach...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

lex specialis są normy prawne wynikające z art. 21 ust. 2 prawa dewizowego i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem...
podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325/. Prawidłowa wykładnia celowościowa art. 23 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych powinna...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) zakazał skarżącemu wykonywania działalności kantorowej...
, na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykreślił skarżącego z rejestru działalności kantorowej. Organ wyjaśnił, że w toku kontroli...

U 8/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /t.j. Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58/., 2. Przepisy par. 5, par. 6...
i Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181/ i z art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej...

II GSK 1981/18 - Wyrok NSA z 2022-05-12

się treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 ze zm., dalej...
jako: u.s.d.g.) stanowiącym, że każdy ze wspólników spółki cywilnej ma status przedsiębiorcy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej oraz tym, że za zobowiązania spółki...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

umowa nr [...] z dnia [...] stycznia 2003 r. oraz na dokonanie rozliczenia między S. B. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Z. O. '[...]' w Z. i A. sp. z o.o....
. wskazano, że osoba ta była wpisana wraz ze S. B. do ewidencji działalności gospodarczej, lecz oboje nie stanowili spółki prawa cywilnego. W dacie sporu przed Sądem...

III SA 576/93 - Wyrok NSA z 1993-12-15

z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód działalności gospodarczej uważa się kwoty należne z tytułu świadczeń dokonanych w ramach...
dla celów celnych i podatkowych ulega rozłożeniu na dwie części, bowiem przychodem z działalności gospodarczej jest przychód z tytułu wywozu towarów za granicę...
1   Następne >   3