Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...
. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] grudnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Cywilnej z [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Wyrok został wydany...
Polskiej oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, materiałów służących do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw...

I OSK 1751/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

przy tym na jej rozpatrzenie jako skargi na odmowę udzielenia informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy poprzez uznanie...

IV SA/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-13

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm., dalej u.d.i.p.), 2. Podmiotem reprezentującym komisję dyscyplinarną...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.; dalej: 'ustawa o dostępie do informacji publicznej', w skrócie 'u.d.i.p.') - odmówił...

IV SA/Gl 1133/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), zwanym dalej 'Biuletynem...
stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej...

VI SA/Wa 300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) stwierdza, że '(...) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie...
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej zdaniem organu II instancji nie można pominąć przepisów Kodeksu Cywilnego wyjaśniających pojęcie przedsiębiorstwa. Zgodnie z art...

III SA/Łd 342/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

obowiązków służbowych w Urzędzie Skarbowym w P. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nr ogłoszenia...
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nr ogłoszenia (...)) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Ł. z terminem...

I OSK 290/07 - Wyrok NSA z 2008-03-03

wymieniony wymóg posiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne', lub wyrażenie zgody...
bezpieczeństwa upoważniającego dó dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'tajne' oraz wyrażenie zgody na poddanie się procedurze dopuszczającej do informacji...

II SA/Po 1020/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

z pełni praw publicznych równego dostępu do służby publicznej (art. 60 Konstytucji RP). Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty, co oznacza...
upowszechnienia informacji o wolnym stanowisku urzędniczym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej urzędu, w którym prowadzony jest nabór. W ocenie skarżącego...

I OSK 392/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

w sposób bezpośredni dotyczy jednego z konstytucyjnie chronionych praw obywatelskich tj. dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli...
oddziałuje na dostęp do służby publicznej. Tym samym opisane art. 165 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, składanie propozycji zatrudnienia funkcjonariuszowi...
1   Następne >   2