Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II GSK 1695/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

przesłanki interesu publicznego należało uznać za poprawne. W rozpoznawanej sprawie wyłączeniu podlegały informacje dot. podmiotów trzecich podlegające ochronie (tj. tajemnicy...
strony do wglądu do akt sprawy, a mianowicie ograniczenie motywowane koniecznością ochrony informacji niejawnych - dostęp do nich jest ex lege wyłączony...

III SA/Wr 482/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-05

żądanie udzielenia informacji oraz przedłożenia dokumentacji w zakresie, w którym organ ma do nich dostęp albowiem dysponuje nimi w równolegle prowadzonym postępowaniu...
o KAS, poprzez ich niewłaściwe zastosowania i w konsekwencji żądanie udzielenia informacji oraz przedłożenia dokumentacji w zakresie, w którym ma do nich dostęp, albowiem...

II GSK 438/20 - Wyrok NSA z 2020-07-02

posługuje się pojęciem 'przetwarzanie', odróżniając je od używanych także w odniesieniu do dostępu i wykorzystywania danych i informacji pojęć 'uzyskiwanie', 'gromadzenie...
z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...

III SA/Wr 389/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

, że, 2. Organ KAS nie może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp., 3. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane nieodpłatnie...
w G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów...

II SA/Op 295/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-13

do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę...
dostawcę usług/zapewnianie dostępu do sieci Internet. Natomiast jako obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna, wskazana została Rzeczypospolita Polska...

V SA/Wa 738/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

, naruszenie Konstytucji w zakresie wolności słowa i dostępu obywateli do informacji, wolności działalności gospodarczej oraz zakazu cenzury prewencyjnej) nie mieści...
do Rejestru domen, co w ocenie strony stanowi naruszenie konstytucyjnej wolności słowa oraz prawa obywateli do informacji oraz przejaw zabronionej cenzury prewencyjnej...

V SA/Wa 1021/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

ubiegania się o zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych, naruszenie Konstytucji w zakresie wolności słowa i dostępu obywateli do informacji, wolności działalności...
, co w ocenie strony stanowi naruszenie konstytucyjnej wolności słowa oraz prawa obywateli do informacji oraz przejaw zabronionej cenzury prewencyjnej, a także ograniczenie...

V SA/Wa 2043/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

Konstytucji w zakresie wolności słowa i dostępu obywateli do informacji, wolności działalności gospodarczej oraz zakazu cenzury prewencyjnej) nie mieści się w zakresie...
względami nadrzędnego interesu publicznego, tj. walki z szarą strefą. Polegać one miały na zobowiązaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi dostępu...

V SA/Wa 253/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

wpisanych do Rejestru domen, co w ocenie strony stanowi naruszenie konstytucyjnej wolności słowa oraz prawa obywateli do informacji oraz przejaw zabronionej cenzury...
. W przedmiotowych regulaminach Polska została jedynie wymieniona jako kraj z ograniczonym dostępem do oferowanych przez serwis usług [...]. Zatem poza przerzuceniem...

I SA/Gd 208/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-04

skarżącej dostęp do tych informacji jest konieczny nie tylko z punktu widzenia interesów Spółki, ale również interesu publicznego. Udostępnienie tych dokumentów...
Europejska ma zapewniony bezwzględny dostęp do niezbędnej informacji technicznej przed przyjęciem przepisów technicznych. Zatem państwa członkowskie są zobowiązane powiadamiać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100