Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Ol 481/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-22

normatywny' powołano art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. I.Ż. wniósł...
. zauważył, że art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej zezwala na pobieranie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej...

I SA/Gl 257/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-07

wnioskowanych dokumentów wraz z fakturą VAT nr [...] na kwotę [...] zł. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia...
, skarżący zaakcentował, że obciążenie kosztami udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie powstaje z mocy...

I SA/Gl 1151/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-17

zarzuty za nieuzasadnione. W uzasadnieniu wyjaśnił, że należność powstała na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j....
z naruszeniem art. 3 § 1 i art. 2 § 1 w zw. z art. 33 pkt 1, 6 i 9 u.p.e.a. oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie zgodził się ze stanowiskiem...

III SA/Po 495/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

, że może zmienić sposób i formę pozyskania informacji lub wycofać wniosek., Dostęp do informacji publicznej - co do zasady - jest bezpłatny, co wynika z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), dalej: 'ustawa'. W art. 15 ustawy zastrzeżono jednak wyjątek od tej zasady...

II SA/Rz 235/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm./ poprzez wydanie postanowienia o odmowie udzielenie informacji, podczas gdy odmowa...
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa taka następuje w drodze decyzji., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...

VIII SA/Wa 395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

przez wierzyciela., Dyrektor IS odwołał się następnie do treści art. 15 ust. 1 - 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764...
wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, że akt, o którym wyżej mowa (ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej) ma charakter publicznoprawny...

II SA/Rz 1243/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-03

geodezyjne i kartograficzne, na co słusznie wskazały orzekające organy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz...
. U. z 2014 r., poz. 782), jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi...

VIII SA/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej jest aktem z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 uppsa. Przysługuje od niego wezwanie...
, aby sytuacja podmiotu, wobec którego ustalono wysokość opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 udip była gorsza od sytuacji podmiotu, wobec...

II SA/Po 127/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-08

do informacji publicznej określa ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Obok zapisów...
i taki też środek został wskazany we wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Tymczasem w ustawie o dostępie do informacji publicznej ustawodawca przewidział obok...

I SA/Gl 686/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-02

za udostępnienie informacji publicznej przewidzianej w art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm...
o dostępie do informacji publicznej, które równocześnie określają procedurę ustalenia takiej opłaty, poinformowania o niej wnioskodawcy oraz zasady jej wyegzekwowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   53