Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Sz 689/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-25

- Przychodni Chorób Zawodowych. W wyniku tych badań zostały wydane orzeczenia, w których stwierdzono istnienie u W. O. przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami...
skarżącego od orzeczenia lekarskiego z [...] r.) po przeprowadzeniu badań w Instytucie Medycyny Pracy - Przychodni Chorób Zawodowych stwierdzono istnienie u W. O. przeciwskazań...

II SA/Go 101/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-03

skarżącego. Jedynie wówczas, gdyby skarżący miał orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, musiałby udowodnić, że przyczyną jego niepełnosprawności jest choroba...
się na podstawie orzeczenia, wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

II SA/Po 63/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-22

zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę prawidłowości sporządzonych operatów z dnia [...] grudnia 2018 r., uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zawieszenie toczącego...
do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę prawidłowości sporządzonych operatów z [...] grudnia 2018 r. organ odwoławczy wskazał, że uprawnienie strony...

VI SA/Wa 1212/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-07

dokonała na konto Sądu wpłaty w kwocie 100 złotych, a to tytułem uiszczenia wpisu od skargi (k. 42 akt). W uzasadnieniu wniosku podała, że z powodu choroby...
, którą wskazała skarżąca, była choroba niepozwalająca jej zająć się sprawą aż do dnia 26 września 2016 r. Ten dzień Sąd przyjął więc jako dzień ustania przyczyny...

II SA/Go 782/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-30

pojazdem. Trudno zatem mówić nawet o wątpliwościach co do prawidłowości wydanego przez lekarza orzeczenia bez wskazania konkretnych, występujących u strony skarżącej chorób...
, chociażby w sposób ogólny, rodzaju choroby uzasadniającej orzeczenie oraz do przedstawienia wniosków wysnutych z przeprowadzonych badań. Nie można zatem jedynie w oparciu...

II SA/Po 1030/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-20

z przepisów prawa i standardami zawodowymi. Na tej podstawie uznano, że jest prawidłowy i przyjęto go jako dowód w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania...
prawa i standardami zawodowymi, dlatego nie może być przyjęty jako dowód w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Usytuowanie wycenianej nieruchomości drogowej...

II SA/Rz 680/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-09

, bowiem uzyskaną od biegłego sądowego., W odwołaniu do tej decyzji J. W. podniósł, że choroby, które są mu przypisywane przeszedł w latach 1999-2005. W 2012 r. poddał...
kwalifikacji zawodowej z wynikiem pozytywnym. Ponowne badania są zatem w ocenie odwołującego bezzasadne, wiążą się z dodatkowymi kosztami i stratą czasu., Samorządowe...

I OSK 873/09 - Wyrok NSA z 2010-04-21

w odwołaniu uzupełniając ją o przypuszczenie, iż jeśli jest chory, należałoby zdiagnozować chorobę i przesłać mu wyniki w celu rozpoczęcia leczenia, a nie - jak to zrobił...
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu...

II SA/Sz 958/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-23

niż 'B', zostanie on pozbawiony możliwości wykonywania zawodu kierowcy zawodowego. Powyższa praca jest wykonywana na podstawie uprawnień, które nie zostały mu przez sąd...
. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

IV SA/Po 1612/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

w Poznaniu Z. W. reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika podnosząc zarzuty naruszenia:, 1. przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy w postaci...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)., Przedmiotem niniejszego...
1   Następne >   3