Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

I SA 1213/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

i hurtowniach środków farmaceutycznych /art. 3 ustawy/., Zadanie to wyznacza zakres opinii koncesyjnej i ogranicza ją wyłącznie do problematyki zawodowej, gdyż obrona...
nie tylko interes wnioskodawcy lecz także interes społeczny /art. 7 in fine Kpa/, nie zawsze tożsamy z oczekiwaniami samorządu zawodowego., W tym stanie rzeczy orzeczono...

I SA 665/98 - Wyrok NSA z 1998-12-16

zawodowej, w szczególności do zagadnienia, kto i w jakich warunkach będzie wykonywać zawód aptekarza., Obrona interesów zawodu aptekarza /art. 7 ust. 1 pkt 1 in fine cytowanej...

I SA 1796/98 - Wyrok NSA z 1999-03-10

sprawy aptekarskiego samorządu zawodowego lub jego organu. Z decyzji takiej nie wynikają również dla samorządu zawodowego żadne uprawnienia ani obowiązki /zob. też wyrok...

II SA 4162/01 - Wyrok NSA z 2003-02-11

dodał, że w okresie choroby nie korzystał z zastępstwa bowiem stan, w którym przez ten czas się znajdował, nie dopuszczał do zajmowania się sprawami zawodowymi. Zatem...
wniesienie wpisu zamierzał uczynić osobiście w następnych dniach, jednak z powodu nagłej i bardzo poważnej choroby, która rozpoczęła się już wcześniej ale gwałtownie...

III SA/Łd 1076/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-19

sklepy upadają. Nadmieniła, że 20 lipca mijają 44 lata jej działalności zawodowej. Ma nadzieję, że w dalszym ciągu będzie mogła ją kontynuować., Samorządowe Kolegium...
zasad prowadzenia tej działalności. Wyrazem zachowania należytej staranności jest m. in. obowiązek zgłoszenia zgodnego z prawdą oraz rzetelnego oświadczenia. Choroba...