Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GSK 43/09 - Wyrok NSA z 2009-09-16

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673, ze zm.)., W ocenie Prezesa Narodowego Funduszu...

VI SA/Wa 1580/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-17

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), w której przyjęto przepis art. 8 ust. 6 u.s.u.s....
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, ze zm...

II GSK 1303/17 - Wyrok NSA z 2017-08-29

mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, a także w oparciu o wiedzę...
. [...] - Kierownika Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w [...] oraz prof. dr hab. med. [...] - Kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej [...], będącego...

VI SA/Wa 1255/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

i okazjonalnej pomocy w sytuacjach kiedy nie był w stanie sam wykonywać czynności ze względu na chorobę, a wykonanie tych czynności było konieczne z uwagi na wcześniej podjęte...
czynności ze względu na chorobę, a wykonanie tych czynności było konieczne z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania, których niewykonanie naraziłoby gospodarstwo domowe...

I SA/Kr 1976/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-18

na ubezpieczenie społeczne. Argumentowała swój wniosek trudną sytuacją rodzinną, spowodowaną długotrwałą chorobą nowotworową ojca J. K., następstwem której zmarł. Podała, że ojciec...
posiadał niską emeryturę, a wydatki związane z jego chorobą były wysokie. Trudna sytuacja rodzinna spowodowana była również problemami zdrowotnymi siostry B.Z....

VII SA/Wa 1810/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

, że zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512...
, zasiłek opiekuńczy lub wynagrodzenie za czas choroby przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy mogą wystawiać wyłącznie lekarze upoważnieni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

II SA/Wa 242/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-14

nie są okolicznościami szczególnymi., Prezes ZUS podał, że wskazany przez przedstawicielkę ustawową we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy fakt choroby alkoholowej ojca dziecka...
Sądu z 2008 r. z którego wynika, że kierował pojazdem pod wpływem [...] oraz wskazała na fakt, że zmarły walczył z chorobą [...] od około 2000 r., Zgromadzenie pełnej...

I SA/Rz 619/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-23

żony, potwierdzające, że ze względu na przewlekłe choroby wymaga częstych kontroli lekarskich oraz stałego stosowania leków, zaświadczenie o zatrudnieniu i informację...
chorobą żony - osoby utrzymującej rodzinę, a dowody wskazują, że faktyczny dochód, z którego utrzymuje się cała rodzina wynosi 1 788,00 zł brutto (ok. 1 200,00 netto...

II SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

specjalne może być przyznane osobie posiadającej wybitne i niepowtarzalne zasługi w jakiejś dziedzinie aktywności - zawodowej, artystycznej, społecznej, czy politycznej...
jest obciążony chorobą [...] ([...]); przejawia zaburzenia zachowania, [...]; ma zdiagnozowaną chorobę [...] ([...]); choroba uniemożliwia farmakologiczne leczenie...

II OSK 728/13 - Wyrok NSA z 2014-10-01

do pracy. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podał, że zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...
do pracy, na podstawie których ubezpieczony może uzyskać zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy lub wynagrodzenie za czas choroby przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy...
1   Następne >   +2   +5   9