Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

znaczna ich liczba z powodu chorób zawodowych będzie musiała przejść na renty inwalidzkie i to dopiero może pogłębić deficyt siły roboczej. , Decyzją z dnia 12 sierpnia...

II OSK 632/13 - Wyrok NSA z 2014-09-18

, kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin, DW ABC 1997 s. 75)., Wysiedlenia ludności polskiej w Kraju Warty...

IV SA/Wa 1765/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

[...] i [...]. Wspomniane sanatorium oferuje leczenie następujących chorób układu oddechowego: przewlekłe zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz zawodowe choroby płuc...

IV SA/Wa 2703/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

na temat leczenia ciężkich chorób. Opisywanym przez aplikującą zdarzeniom mającym potwierdzać jej prześladowanie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił wiarygodności...
nie jest dokładne zdiagnozowanie choroby strony, ale ocena jej zeznań, a dla dokonania takowej informacje zgromadzone w aktach sprawy są całkowicie wystarczające., Rada...

V SA/Wa 575/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30

. o cudzoziemcach poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż przedstawione zaświadczenia o chorobach nie usprawiedliwiają nieobecności cudzoziemca poza granicami RP...
, gdy do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz dla załatwienia sprawy i pominięto zbadanie z urzędu, iż skarżący był zobowiązany do wykonywania obowiązków zawodowych...

IV SA/Wa 1719/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

, że w związku z dolegliwościami w postaci wysokiego ciśnienia i choroby umysłowej wyjechał z Polski do [...] należy stwierdzić, iż pan S. A. w przedmiotowym wniosku nie zawarł...
chorób. Wskazując, że na terytorium [...] pojechał w celach leczniczych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte...

IV SA/Wa 802/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że przerwa była spowodowana:, - wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej...
obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;, - (-.), - leczeniem cudzoziemca., Analiza akt postępowania wskazała na istnienie podstawy...

II OSK 128/21 - Wyrok NSA z 2021-09-09

(istnienie tych przesłanek może zostać 'wzmocnione' poprzez ukazanie aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej skarżącej) i czy te okoliczności zostały prawidłowo...
obejmuje prawo jednostki do tworzenia i rozwijania relacji z innymi ludźmiw tym związku zawodowe lub biznesowe., Pełnomocnik podziela ustalenia Sądu odnośnie okoliczności...

I SA/Wa 534/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

. Zarówno przepisy prawa, jak również standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek...
i prawidłowości wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, to może skorzystać z możliwości oceny operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców...

IV SA/Wa 1547/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

także zaświadczenia o ukończeniu, wraz z żoną kursów zawodowych, a także poinformował o ciąży żony., Skarżący w odwołaniu od decyzji Rady do Spraw Uchodźców organowi I instancji...
do [...] (choroba matki), a także zakwestionowano 'bezpieczny' pobyt na terytorium kraju pochodzenia w tym czasie (okres po opuszczeniu terytorium RP i przed ponownym wjazdem...
1   Następne >   +2   +5   +10   14