Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Bk 345/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-05

, iż do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia należy m. in. stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom...
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych, z wykonywaną pracą., Natomiast poza obowiązkiem obniżenia poziomu tego hałasu, pracodawca jest obowiązany...

VI SA/Wa 2051/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

kodeksy pracy np. w art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym czy art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ocenie skarżący...

III SA/Łd 883/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-03

. organ odwoławczy ustalił, że osobą zarządzającą w przedsiębiorstwie C. jest M.A. legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych nr [...]. Ponadto, na podstawie...
z organu licencyjnego na dzień kontroli, tj. 30 maja 2020 r. strona legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych nr [...] była osobą zarządzającą transportem...

VI SA/Wa 1675/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-05

nawet w danych warunkach wysiłku (np. nagła choroba). Organ administracyjny przytoczył orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazując, iż tylko wykazanie tego rodzaju...
lekarskiego wskazał, iż fakt choroby strony nie został podniesiony w postępowaniu administracyjnym. Przeciwnie - skarżący wskazywał wówczas na liczne wyjazdy służbowe...

VIII SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

, kserokopię świadectwa kwalifikacji zawodowej o numerze [...] wydane przez Centrum Szkoleniowo-Usługowe '[...]' M. B., kserokopię orzeczenia lekarskiego o nr [...] wydane...
przez przedsiębiorcę., Następnie organ drogą elektroniczną ustalił, że podmioty wystawiające dokumenty świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i psychologiczne...

II SA/Rz 871/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-30

, regularny przewóz osób w międzynarodowym transporcie drogowym, nie posiadając dokumentacji poświadczającej uzyskanie przez kierowców kwalifikacji zawodowej czy ukończenia...
zarządzającą transportem w M. Sp. z o.o., nr certyfikatu kompetencji zawodowych [...]. Organ odwoławczy stwierdził, że organ I instancji prawidłowo ustalił stronę...

II SA/Go 241/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-07

2020 r. przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności zawodowych, jako kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (przewóz osób) pojazdem...
wykonywania czynności zawodowych przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego...

III SA/Lu 153/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-29

rzeczy na podstawie licencji nr [...] wydanej [...] kwietnia 2007 r. przez Starostę oraz jako zarządzającego transportem na podstawie certyfikatu kompetencji zawodowych...
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonywania Krajowego Transportu Drogowego rzeczy oraz zarządzającego transportem na podstawie certyfikatu kompetencji zawodowej...

II GSK 277/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

rekonwalescencję po przebytej chorobie. Jednakże od przeszło 2 lat czuje się dobrze i nie zamierza występować o przedłużenie renty inwalidzkiej, czego dowodem jest to, że od 1...
w wykonywaniu zawodu podał przebytą chorobę, na co przedstawił stosowna dokumentację. Trudno sobie wyobrazić, jakie jeszcze dokumenty mogą być w takim przypadku wymagane...

III SA/Lu 341/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-06

się certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy nr [...], wydanym przez firma B w dniu [...] marca 2003 r., Wyrokiem z dnia [...] czerwca 2017 r. sygn...
[...] kwietnia 2007 r. przez Starostę [...] oraz jako zarządzającego transportem na podstawie certyfikatu kompetencji zawodowych nr [...] wydanego [...] marca 2003 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   18