Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I OSK 1819/16 - Wyrok NSA z 2017-06-08

w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej 'ubezpieczeniem chorobowym',, 4) ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 'ubezpieczeniem...
przy pracy i chorób zawodowych). Tak więc jednym z rodzajów ubezpieczeń jest ubezpieczenie emerytalne. Z akt sprawy administracyjnej wynika, że M. R. z tytułu sprawowania...

SA/Rz 1475/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-30

ze stosunku pracy albo naprawienia szkód wynikłych z wypadku w zatrudnieniu albo z choroby zawodowej'. Pojęcie stosunek pracy oznacza nawiązanie zatrudnienia w formach...
, aktywizacji zawodowej, zatrudniania cudzoziemców, świadczenia na wypadek bezrobocia,, 2. nadzoru nad warunkami pracy, a także higieny pracy,, 3. zbiorowego prawa pracy, związków...

II SA/Po 923/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-20

statystyk. Zdaniem skarżącej, jej schorzenia zostały przez lekarzy specjalistów określone jako choroba zawodowa., Do skargi załączono orzeczenie potwierdzające umiarkowany...
, że ustawodawca nie uzależnił przedkładania ofert aktywizacji zawodowej od spełnienia wszystkich oczekiwań osoby bezrobotnej i te oczekiwania nie mogą być uznane za uzasadnioną...

II SA/Ke 7/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-08-24

sierpnia 2003r, kiedy to skarżąca zgłosiła się do Powiatowego Urzędu Pracy na skutek zaprzestania pobierania renty z tytułu choroby zawodowej,, 4, II SA/Ke 7/05, którą...

II SA/Go 5/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-14

[...] września 2000 r. w którym lekarz medycyny pracy stwierdził, że ze względu na przeciwskazania zdrowotne - pracownik niepełnosprawny z powodu choroby zawodowej - W.G....
dni., Od powyższej decyzji W.G. wniósł odwołanie. Skarżący wskazał, że zrezygnował z prac społeczno - użytecznych z powodów zdrowotnych. Podał iż ma chorobę wibracyjną...

IV SA/Po 522/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-04

sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, objęte obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu na podstawie art. 6 b u.s.u.s. rezygnują z własnej aktywności zawodowej na rzecz...
społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

II SA/Bk 911/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-14

, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W związku z powyższym należy stwierdzić,, iż wyżej powołany...

IV SA/Gl 1017/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-12

dwunastomiesięcznej rehabilitacji zdrowotnej jej stan zdrowia nie poprawił się. W dniu 27.11.2014 r. został złożony wniosek o rentę z tytułu choroby zawodowej - pylicy płuc, a w dacie...
jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Z kolei art. 71...

IV SA/Wr 289/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

) świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;, f) świadczeń z tytułu śmierci;, g) zasiłków dla bezrobotnych;, h) świadczeń rodzinnych., Rozporządzenia Rady...
, nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym w Polsce i w wypadku choroby będzie zmuszony leczyć się prywatnie., Organ II instancji - Wojewoda D., po rozpoznaniu odwołania strony...

I OSK 2014/14 - Wyrok NSA z 2015-05-28

do pracy (inwalidztwo na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, inwalidztwo wojenne lub wojskowe), kombatanctwo, dłuższy staż ubezpieczeniowy i inne (szerzej zob. H...
1   Następne >   +2   +5   +10   26