Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I GSK 466/20 - Wyrok NSA z 2020-06-04

stosuje się do niej odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie do zwrotu świadczenia pobranego przez wierzyciela - zgodnie z art. 30 ust. 7...
świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten, wbrew stanowisku organu II instancji, nie pozostaje...

I SA/Bd 885/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niemniej art...
alimentacyjnej ma odpowiednie zastosowanie art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie którego 'Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają...

I SA/Bd 884/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

. o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niemniej art. 30 ust. 2...
alimentacyjnej ma odpowiednie zastosowanie art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie którego 'Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji...

I SA/Kr 819/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

nieuregulowanych stosuje się do niej odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie do zwrotu świadczenia pobranego przez wierzyciela - zgodnie z art. 30 ust. 7...
o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Skarżący zauważył...

I SA/Go 907/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-08

pobrane świadczenia rodzinne podlega egzekucji administracyjnej. Takiej samej egzekucji podlegają nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne., Po rozpatrzeniu zażalenia...
, stanowiącego że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., W odpowiedzi na skargę...

I SA/Rz 482/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-09

listopada 2018 r. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy, a egzekucja tych świadczeń...
wypłaconego świadczenia rodzinnego od marca 2008 r. do października 2017 r. decyzja o ich zwrocie wydana 8 listopada 2018 r. stanowi podstawę dochodzenia zwrotu tych świadczeń...

I SA/Gl 393/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-28

r. do 31 października 2010 r. łącznie w wysokości [...] zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Wydaną decyzją odstąpiono od żądania zwrotu kwoty [...] zł...
posiada zaległość z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, orzeczonego decyzją z dnia [...] r. nr [...]. Wszelkie więc zastrzeżenia dotyczące...

III SA/Łd 118/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-29

do egzekucji są nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, a podstawę prawną tych obowiązków stanowią decyzje Prezydenta Miasta [...] nr [...] i [...] z dnia [...] r. Organ...
., nr: [...] i [...] w przedmiocie uznania, iż A.C. pobrała nienależne świadczenia rodzinne na rzecz swojego syna A.G. w sytuacji, w której skarżąca wniosła o przywrócenie...

III SA/Łd 119/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-29

ustawową małoletniego syna oraz osobą uprawnioną do występowania w jego imieniu o należne mu świadczenia, jak choćby zasiłki rodzinne. Nadto, cały czas sprawowała fizyczną...
i wznowienia postępowań w przedmiocie ustalenia, iż pobrane przez skarżącą świadczenia rodzinne są nienależne, tj. spraw o numerach: [...] i [...]. W skardze złożony został...

I GSK 1658/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

i nie zastosowanie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych., W uzasadnieniu skarżący przedstawił argumenty mające świadczyć o trafności zarzutów postawionych w petitum skargi...
. W podstawie prawnej wskazał art. 30 ustawy z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr. 139 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   79