Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

II SA/Wa 1625/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

do tego przesłanka rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub organ w sposób odmienny,, 2. art. 145 §1 pkt 8 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, podczas...
faktycznym nie zachodzi wymagana do tego przesłanka rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd,, 3. art. 145 §1 pkt 8 k.p.a., poprzez jego niewłaściwe...

II SA/Wa 1226/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

wstępnego przez inny organ lub sąd., § 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu...
lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,, 4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...

I SA/Wa 1203/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

stanowi dla rozpatrzenia sprawy o nadanie stopnia naukowego doktora tzw. zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. Z przepisu art. 297 K.p.k. wynika...
o to zagadnienie - było powołanie przez Radę Wydziału [...] U [...] (Dziekana Wydziału [...] U [...]) pod przewodnictwem dr hab. J.W. Komisji ds. spełnienia standardów przez rozprawę...

II SA/Wa 347/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-01

prawomocne orzeczenie zapadłe w toku postępowania przygotowawczego stanowiłoby dla rozpatrzenia sprawy o nadanie stopnia naukowego doktora tzw. zagadnienie wstępne...

I SA/Wa 334/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

i Tytułów na etapie wstępnym postępowania oceniły, że złożona rozprawa habilitacyjna i dotychczasowy dorobek habilitanta nie odpowiadają warunkom określonym w art. 16 i 17...
wobec zagadnień wartościowania [...]. Współczesne [...] pozwala eksplorować zagadnienie wartościowania w [...] dużo głębiej (...)'. Mając to na uwadze Centralna Komisja...

II SA/Wa 1192/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-06

habilitacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;, 4) odbył staże naukowe i prowadził prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych., Dorobek skarżącego był poddany wstępnej...
w komplecie przez Kandydata złożone) ale i ocena merytoryczna dorobku, w założeniu wstępna. W dokonanej ocenie Rady, potwierdzonej w postępowaniu instancyjnym...

II SA/Wa 88/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-26

naukowe i prowadził prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych., Dorobek skarżącego był poddany wstępnej ocenie na tym etapie postępowania przez Radę...
merytoryczna dorobku, w założeniu wstępna. W dokonanej ocenie Rady, potwierdzonej w postępowaniu instancyjnym przez Centralną Komisję, która powołała w tym celu recenzenta...

I OSK 2774/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

o wydanie orzeczenia wstępnego o zgodności tajnego postępowania gabinetowego przed CK z prawem wspólnotowym oraz z podstawowymi standardami praw człowieka i obywatela...

I OSK 940/06 - Wyrok NSA z 2006-10-18

skargi (art. 106 § 1). Należy mieć również na uwadze fakt, że skład orzekający zapoznaje się z aktami sprawy przed rozprawą, konkretnie na naradzie wstępnej, w ramach...
której ma miejsce omówienie występujących w sprawie zagadnień (§ 40 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego...

I OSK 180/11 - Wyrok NSA z 2011-05-17

, 32 ust. 1, art. 83, 87, 184, 188 i 193 Konstytucji RP, art. 234 TWE poprzez zaniechanie WSA wystąpienia z urzędu do ETS w Luksemburgu o wydanie orzeczenia wstępnego...
. Istotnym jest więc zagadnienie tożsamości sprawy administracyjnej., Według stanowiska zajętego w doktrynie na sprawę administracyjną składają się elementy podmiotowe...
1   Następne >   2