Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Sz 951/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny. Na podstawie art. 100 § 1 K.p.a. powinien równocześnie wezwać strony do wystąpienia w oznaczonym terminie (chyba...
, że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do sądu) do właściwego sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, tj. czy prawo podmiotowe w zakresie ekshumacji szczątków...

IV SA/Gl 881/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-17

do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Nie ma natomiast powodów, by traktować interes prawny strony jako sui generis zagadnienie wstępne kończące...

II OSK 273/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

w tym względzie może mieć znaczenie z punktu widzenia tzw. zagadnienia wstępnego, uzasadniającego zawieszenie postępowania w sprawie głównej (por. art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
zagadnieniem byłby wynik toczącego się postępowania w przedmiocie uchylenia źródłowej uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia [...] października 2003 r...

VII SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

2017 r. Fundacja wniosła o zawieszenie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej ze względu na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
40.000 złotych'., Uzasadniając skargę, pełnomocnik Fundacji zwrócił uwagę na następujące, istotne dla sprawy dwa zasadnicze zagadnienia, o charakterze ogólnym i systemowym...

III SA/Kr 366/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-06

zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 k.p.a. Organ wziął również pod uwagę fakt, że zawieszenie przedmiotowego postępowania odsunęłoby w czasie rozpatrzenie odwołania...

III SA/Łd 1027/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę.

III SA/Wr 465/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-04

zweryfikowano drugiego oferenta ('A'), co zostało udokumentowane w 'Protokole wstępnym z wizytacji', jak i w dokumencie pn. 'Wyniki weryfikacji oferenta', sporządzonym...
świadczeń wskazanym w ofercie, to jest w lokalizacji w L., przy ul. [...], odbyła się w dniu [...] sierpnia 2017 r., co zostało udokumentowane w 'protokole wstępnym...

II GSK 1720/12 - Wyrok NSA z 2014-02-20

sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1269 ze zm.) dalej 'p.u.s.a.', Z perspektywy przedstawionych uwag wstępnych, za uzasadnione uznać należy zarzuty...
z uzasadnienia zaskarżonego wyroku - jako wstępne założenie kontroli zgodności z prawem decyzji Prezesa NFZ wydanej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie...

II GSK 353/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

dokonano wstępnej oceny ofert złożonych w tym postępowaniu. Pogotowie [...] otrzymało 167 pkt, w tym za kryterium 'ciągłość' 90 pkt (podstawowe zespoły ratownictwa...
materii ustawowej; jest to zagadnienie techniczne, pozostawione w wyłącznej kompetencji Prezesa NFZ., Sposób ustalania wyników postępowania związanego z porównaniem ofert...

II GSK 850/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

wynika, że bez żadnych warunków wstępnych, do rokowań powinni być zaproszeni świadczeniodawcy, którzy potencjalnie świadczeń takich mogą udzielać., W świetle powyższego...
, o jakiej mowa w art. 15 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., Odnosząc się do meritum zagadnienia skarżący kasacyjnie wskazał, że zgodnie z art. 154 ust. 2 zdanie drugie ustawy...
1   Następne >   2