Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 539/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

w art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. W jego ocenie, organ przekroczył swoje kompetencje, bowiem rozstrzygnął zagadnienie wstępne...
decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu...

I OSK 2074/11 - Wyrok NSA z 2012-09-26

postanowienie. Uzasadniając zajęte stanowisko odwołał się do treści art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. i podkreślił, że przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze...
wniosku złożonego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. W toku postępowania administracyjnego zostało...

II SA/Wa 917/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

. wskazał, iż rezultat postępowania prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż zarówno...
są tożsame pod względem materialnym. Co za tym idzie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie podał w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, jakie zagadnienie wstępne...

I OSK 1806/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

, że nie był powołany do oceny istnienia zobowiązania powinien był zawiesić postępowanie, aż do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, która jest zagadnieniem wstępnym do wydania decyzji...
naruszył prawo, gdyż rozstrzygnął zagadnienie wstępne we własnym zakresie, nie będąc do tego uprawnionym, a nadto odmiennie aniżeli uczynił to Sąd Rejonowy dla Wrocławia...

II SA/Wa 943/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

zagadnienia wstępnego, podczas gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia takiego zagadnienia; wskazane naruszenie stanowi...
administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

II SA/Wa 1083/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

organu (pkt 6), zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2) (pkt 7), decyzja...

I OSK 711/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

rozwiązana., W ocenie skarżących opinia Prezesa UOKiK nie stanowiła zagadnienia wstępnego, ewentualną abuzywność postanowień umownych stwierdza Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony...
. W przedmiotowej sprawie organ powołuje się na stanowisko Prezesa UOKiK, jednak nie może ono być potraktowane jako rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ...

I OSK 668/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

Prezesa UOKiK nie stanowiła zagadnienia wstępnego, ewentualną abuzywność postanowień umownych stwierdza Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów., Skarżący...
, jednak nie może ono być potraktowane jako rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ. Rozstrzygając więc o niedopuszczalności przelewu wierzytelności bez zgody...

II SA/Wa 1242/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

wstępnego, co stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności skarżonej decyzji,, - art. 138 § 1 w zw. z art. 156 k.p.a. przez wydanie skarżonej decyzji mimo, że wcześniejsza...
ust.1 k.p.a. poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do władzy publicznej, oraz niezawieszenie postępowania celem rozstrzygnięcia zagadnienia...

II SA/Wa 975/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

wstępnego z wyłączeniem ustanowionych w postępowaniu administracyjnym gwarancji ochrony praw strony, w szczególności art. 10 § 1 K.p.a., a także naruszenie art. 15 K.p.a....
[...] orzekł co do istoty sprawy - na podstawie art. 134 K.p.a., a zatem bez właściwej podstawy prawnej. Stanowi to również rozstrzygnięcie sprawy w ramach tzw. zagadnienia...
1   Następne >   +2   6