Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II GSK 89/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

była: zgodność wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę a także uporządkowanie terenu budowy. W pewnych przypadkach...
. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm. - dalej: w.t.p.a.) jest warunkiem prowadzenia sprzedaży, a nieprzestrzeganie tych warunków obliguje organ zezwalający do wydania...

II GSK 88/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

na użytkowanie była: zgodność wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę a także uporządkowanie terenu budowy...
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm. - dalej: w.t.p.a.) jest warunkiem prowadzenia sprzedaży, a nieprzestrzeganie tych warunków obliguje organ...

II GSK 87/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

na użytkowanie była: zgodność wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę a także uporządkowanie terenu budowy...
napojów alkoholowych jest posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży. Nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów...

II SA 1379/89 - Wyrok NSA z 1990-02-09

cytowanego wyżej rozporządzenia, należy uwzględniać konkretne warunki terenowe, istniejące zabudowę i sposób zagospodarowania danego terenu, wpływające zarówno...
się na tej linii ogrodzeń, zabudowań, faktycznych ciągów pieszych między tymi obiektami, ukształtowania terenu oraz innych warunków, wpływających na zakres sąsiedztwa...

III SA/Wr 48/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-17

alkoholu oraz wynikających bezpośrednio z ich położenia względem siebie konsekwencji w zakresie oddziaływania. Nie formułują natomiast żadnych warunków dodatkowych...
, a końcowo także Sąd, powinny uwzględniać zasady logiki i doświadczenia życiowego, tak, by interpretacja tego pojęcia nie prowadziła w warunkach konkretnej sprawy...

III SA/Wr 49/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-17

oraz wynikających bezpośrednio z ich położenia względem siebie konsekwencji w zakresie oddziaływania. Nie formułują natomiast żadnych warunków dodatkowych lub alternatywnych...
także Sąd, powinny uwzględniać zasady logiki i doświadczenia życiowego, tak, by interpretacja tego pojęcia nie prowadziła w warunkach konkretnej sprawy do wniosków...

III SA/Wr 47/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-17

oraz wynikających bezpośrednio z ich położenia względem siebie konsekwencji w zakresie oddziaływania. Nie formułują natomiast żadnych warunków dodatkowych...
, a końcowo także Sąd, powinny uwzględniać zasady logiki i doświadczenia życiowego, tak, by interpretacja tego pojęcia nie prowadziła w warunkach konkretnej sprawy do wniosków...

IV SA/Po 977/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-23

sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży (dalej: 'Uchwała') - w części obejmującej jej § 2. Powołując się na zarzut istotnego naruszenia prawa, tj. art...
, w którego kolejnych ustępach zostały ustalone następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki ich sprzedaży:, 1. Zezwolenia...

III SA/Wr 897/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp...
alkoholizmowi; z preambuły ustawy, akcentującej życie obywateli w trzeźwości jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu i z art. 1-2 powołanej ustawy...

III SA/Gd 422/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-10

alkoholu stanowi okoliczność zobowiązującą organ koncesyjny do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych z uwagi na nieprzestrzeganie warunków tej sprzedaży...
zależność., Zdaniem Kolegium opisane wyżej warunki wystąpienia zagadnienia wstępnego nie zaistniały w niniejszej sprawie. Wydanie przez organ administracji decyzji...
1   Następne >   +2   5