Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 2257/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-02

IV SA/Wa 2257/16 o odmowie umorzenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Z. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2257/16 o odmowie umorzenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2016...

II SA/Łd 929/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

o s t a n a w i a: - umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. K.O. 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w dniu...
[...] roku Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie odrzucenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wyłączenia budynku mieszkalnego z użytkowania p...

II SA/Łd 861/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonania stawu p o s t a n a w i a: odmówić...
umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonania stawu., W piśmie z dnia 21 września 2018 roku skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku., Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1279/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozkwaterowania małżonków z lokalu...
. akt II SA/Wa 1279/11 z jego skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Wa 1749/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu...
1749/13 z jego skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia...

V SA/Wa 2371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dofinansowania projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia...
z [...] maja 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dofinansowania projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej., Pismem z 19 marca 2009 r. (data nadania...

III SA/Kr 77/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-18

2009r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a I. odmówić sporządzenia uzasadnienia, II. zwrócić organowi opłatę kancelaryjną...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 27 listopada 2009r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Pismem...

II SA/Ke 763/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-23

wniosku W. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Wojewody z dnia 6 lipca 2015 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
skargę W. S. na decyzję Wojewody z dnia 6 lipca 2015 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. Orzeczenie to uprawomocniło się z dniem 15 grudnia...

II SA/Wa 2034/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

umorzenia postępowania postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku - Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., W dniu 14 marca 2016 r. (data nadania pisma w polskim urzędzie pocztowym) skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie...

I SA/Ol 287/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-10

w sprawie ze skargi Spółki A. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
'[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, orzekł o jej oddaleniu, równocześnie zarządzając o doręczeniu jego sentencji stronom postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   34