Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 1583/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych...
[...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego., Pismem z dnia [...] B i ZS, reprezentowani przez doradcę podatkowego wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora...

I SA/Po 540/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
jako Ordynacja podatkowa) utrzymał w mocy postanowienie z dnia [...] odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nadającego...

I OSK 709/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego., Sąd orzekając w sprawie...
. w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy G. z dnia [...] października 2006r. znak: [...] o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku...

OW 4/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

wskazać jako właściwe do rozpoznania wniosku Zarządu Gminy N. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w L. z dnia [...] Nr [...], zatwierdzającej...
między Wojewodą, a Samorządowym Kolegium. Odwoławczym w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] znak [...] z dnia [...] wydanej przez Kierownika...

I SA/Wr 1296/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-03

: I. W. przy współudziale: M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odmowy...
we W. z dnia 9 sierpnia 2016 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (IS) we W. z 20 maja 2016 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności...

VII SA/Wa 1837/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...]. Pismem z dnia 9...
nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę chodzi więc o ocenę, czy może powstać znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki wywołane stwierdzeniem nieważności pozwolenia...

VII SA/Wa 1838/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...]. Pismem z dnia 9...
o stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę chodzi więc o ocenę, czy może powstać znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki wywołane stwierdzeniem nieważności...

VII SA/Wa 1839/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
lub trudnych do odwrócenia skutków. W przypadku wykonania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę chodzi więc o ocenę, czy może powstać znaczna...

VII SA/Wa 1840/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-12

niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
i z tą sytuacją należy wiązać możliwość wyrządzenia szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. W przypadku wykonania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu...

IV SA/Wr 189/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie...
[...] grudnia 2015r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważność decyzji Nr [...] wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta P. Z., Kierownika Ośrodka Pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100