Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Gl 348/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-08

organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego nie przysługuje kompetencja do stwierdzenia nieważności własnego aktu, więc możliwość skorzystania z instytucji...
2014 r. sprawy ze skargi Gminy Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu...

II SA/Gl 1543/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-15

. U. z 2013 r., poz. 594, zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej w Zabrzu...
przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy. Ze względu na to, że przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w dniu 25 lutego...

II SA/Sz 902/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Z. z 2017 r. poz. 3423 - dalej 'uchwała') i wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Zarzucił organowi...
nie określono szczegółowo formy reklamacji., Prokurator wskazał, że liczne uchybienia tej uchwały winny skutkować stwierdzeniem jej nieważności, mimo iż przedmiotowa...

II SA/Łd 548/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

Administracyjnego w Łodzi Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Zaskarżonej uchwale Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli...
administracji wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w stosunku do § 1 ust. 3, § 5 i 6, § 16 ust. 2 pkt a i b, § 15 ust. 4, § 14 ust. 3, § 18, § 23 ust. 1 lit...

II SA/Łd 585/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

nie może stanowić powołany w uchwale art. 19 u.z.z.w. Z powyższych względów Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości., W uzasadnieniu skargi Prokurator...
dla dopuszczalności skargi, gdyż stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki prawne od chwili jej podjęcia. Prokurator podkreślił przy tym, że uchwała wywoływała skutki prawne...

II SA/Ol 566/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-11

. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490), dalej jako: 'u.o.s.p.', domagając się stwierdzenia jej nieważności...
możliwość stwierdzenia jej nieważności., W pierwszej kolejności należy jednak wyjaśnić, że ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz nowe brzmienie przepisu art. 15 zzs4 ust. 3...

II SA/Op 118/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-04

uchwały ww. infrastruktura techniczna oznaczona jest symbolem C 2xDN250 mm, a w § 26 ust. 1 pkt 3 lit. d jako C 2xDN100. Wyjaśnił, że skutkuje to stwierdzeniem nieważności...
, które skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości., Gmina Dobrzeń Wielki, na podstawie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017 r...

III SA/Po 81/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-05-09

), dalej: 'p.p.s.a.', wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości. Wniósł również o rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 2...
W skardze do sądu wniesiono bowiem o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, do czego Rada Gminy nie ma kompetencji, uchylenia uchwały nie można utożsamiać...

IV SA/Po 684/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

nadania Statutu Sołectwu Słomkowo wnosząc o stwierdzenie nieważności postanowień § 11 ust. 2 pkt 1 oraz § 15 ust. 2 uchwały., Prokurator Okręgowy w Koninie pismami:, 1...
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sadlno wnosząc o stwierdzenie nieważności postanowień § 11 ust. 2 pkt 1 oraz § 15 ust. 2 uchwały. Skarga ta została zarejestrowana od sygn...

II OSK 1582/12 - Wyrok NSA z 2012-08-01

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2011 r., nr NK-N.0911.1.2011.MW2 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r...
lutego 2011 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. , w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100