Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Po 656/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

prawa dającym podstawę do stwierdzenia jej nieważności, albowiem wydana została przez organ niewłaściwy., W rozpatrywanej sprawie Dyrektor Gimnazjum nr 2 w W. jako organ...
Kpa, jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Tym samym zaskarżona decyzja Dyrektora Gimnazjum nr [...] w W. z dnia [...] 2011 r. nr [...] nie mogła...

I OSK 1114/11 - Wyrok NSA z 2011-09-22

stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy M. z dnia [...] grudnia 2010 r. o odmowie wydania zaświadczenia o stwierdzeniu ostateczności decyzji tegoż...
informacje dotyczące kwestii odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy M., to niewątpliwie treści w nim zawarte stanowią informację publiczną...

II SAB/Wa 232/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

ze stwierdzeniem nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy L.: jeśli tak - to jakie czynności zostały podjęte; jeśli nie - to dlaczego nie zostały podjęte, pomimo negatywnych...

II SA/Kr 651/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-12

uzasadniającym stwierdzenie ich nieważności., Zasadniczą kwestią, która wymaga wyjaśnienia w niniejszej sprawie jest skuteczność wniesienia przez P.B. wniosku...
informacji publicznej - wymaganego w art. 10 u.d.i.p.- dopuścił się rażącego naruszenia prawa, co uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji pierwszoinstancyjnej...

II SA/Sz 158/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-22

na wynik sprawy albo też do naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd, rozpoznając sprawę pod kątem kryterium...
jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ...

I OSK 941/11 - Wyrok NSA z 2011-08-09

publicznej, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej i określił, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości., Powyższe...
wnioskodawcy pismem)., Powyższe stwierdzenie Sąd uzupełnił o uwagę, że ustawa o dostępie do informacji publicznej bardzo szeroko traktuje pojęcie podmiotu zobowiązanego...

IV SA/Gl 307/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność powyżej wskazanych postanowień Ministra Sprawiedliwości uznając, że zostały wydane z naruszeniem przepisów o właściwości. Sąd...
nie stanowią inaczej. Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym...

IV SA/Gl 1105/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

z wniosku podmiotu nielegitymowanego materialnie w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi przyczynę stwierdzenia jej nieważności., Dodatkowo, hipotetycznie...
dalej p.p.s.a., sądy administracyjne mogą, w razie uznania kontrolowanego aktu za nielegalny w rozumieniu ww. przepisów, uchylić ten akt lub stwierdzić jego nieważność...

I OSK 622/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

jednego z tych elementów oznacza zakaz załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej, a w razie wydania takiej decyzji skutkuje stwierdzeniem jej nieważności...
bez podstawy prawnej., Prezydent Miasta Nowa Sól odpowiadając na skargę, stwierdził, że zaskarżone pismo redaktora naczelnego 'Tygodnika K.' nie stanowi decyzji administracyjnej...

II SA/Gd 512/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-02

podstawę do jej udzielenia, natomiast sąd administracyjny może jedynie uchylić zaskarżoną decyzję bądź stwierdzić jej nieważność (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   3