Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 2167/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

złożyły do Sądu Okręgowego w [...] pozew o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych przez Pana M.W. i Panią M.W. (w tym działek...
w [...] pozwu o stwierdzenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości w tym objętych wnioskiem koncesyjnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

III SA/Gl 54/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-10

w pismach z 12 października wynika, że przed sprzedażą nieruchomości w 2013 r nie istniały tam żadne stare wyrobiska, co też potwierdzają zdjęcia satelitarne pozyskane...
. Wyraźnie na tych fotografiach widać skarpy wskazujące na eksploatacyjny charakter robót. Ponadto z wyjaśnień poprzednich właścicielek przedmiotowej nieruchomości zawartych...

III SA/Po 507/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-31

już po sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku to właśnie ją obciążałby obowiązek uiszczenia należności za wydobyte kopaliny; w tym kontekście...
rok 2013 i początek 2014. Skarżący 19 kwietnia 2013 r. nabył przedmiotową nieruchomość od [...] sp. z o. o. w P. Jak wskazano w akcie notarialnym, jest ona niezabudowana...

II SA/Wr 418/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

kopalin z złóż wód leczniczych, w tym produkcja i sprzedaż wody mineralnej oraz innych napojów. Skarżąca jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych na działkach...
otworów wiertniczych kopaliny ze złoża wód leczniczych) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych...

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

ze sprzedażą wspomnianych nieruchomości aktualnie toczy się postępowanie w sprawie obciążenia [...] opłatą z tytułu wzrostu wartości tych nieruchomości. Tym samym, w ocenie...
, bowiem w dacie podjęcia uchwały była użytkownikiem wieczystym nieruchomości o łącznej powierzchni [...]m², które znajdują się w obszarze objętym wspomnianym planem. W związku...

VI SA/Wa 1580/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

2014 r. nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...], [...], [...], [...] położonych w obrębie nr [...] [...] , gmina [...] z winy dzierżawcy...
, że nadal dysponuje prawem do nieruchomości, które objęte są koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża '[...]'. Zaprzeczył, by kiedykolwiek doręczono mu powyższe oświadczenie...

VI SA/Wa 1645/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-08

wynikających z koncesji nr [...] na J. B. W decyzji wskazano na akt notarialny z dnia [...] sierpnia 2005 r. Rep. A nr [...], którym nieruchomość nr [...] położoną w M., gm...
. pełną dokumentację dotyczącą eksploatacji wyrobiska kruszywa (§ 5 umowy). B. P. nabył przedmiotową nieruchomość na mocy umowy dzierżawy z dnia [...] sierpnia 2005 r. Rep...

II GSK 2329/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

., a eksploatację kopaliny prowadziło P.H.U. M. G. Ponadto we wrześniu 2011 r. wydobyto 1000 m3 piasku, który został sprzedany ww. podmiotowi (na podstawie umowy sprzedaży z dnia 2...
(piasku), jak i z treści kopii umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedającym J. L. a P.H.U. M. M. G., na podstawie której to J. L. sprzedał piasek w ilości 1.000 m3 za cenę...

VI SA/Wa 738/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

[...] zaznaczając, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, występując o udzielenie koncesji wnioskodawca nie musiał legitymować się prawem własności nieruchomości...
na której miał prowadzić eksploatację, a właściciele nieruchomości wyrazili swoją zgodę na wstęp, wykonanie wierceń geologicznych oraz objęcie działek obszarem górniczym...

VI SA/Wa 736/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

[...] zaznaczając, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, występując o udzielenie koncesji wnioskodawca nie musiał legitymować się prawem własności nieruchomości...
na której miał prowadzić eksploatację, a właściciele nieruchomości wyrazili swoją zgodę na wstęp, wykonanie wierceń geologicznych oraz objęcie działek obszarem górniczym...
1   Następne >   +2   6