Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II SA/Op 79/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

argumentację organu odwoławczego, jako spójną, wyczerpującą i odpowiadającą przepisom prawa, w tym co do ustalenia terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości objętej...
zobowiązującej do przeniesienia własności, a następnie w innej dacie - kolejnej, wykonawczej umowy przenoszącej własność. W § 2 umowy wyraźnie wskazano na sprzedaż nieruchomości...

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

publicznej Stowarzyszenie [...] wnioskowało o udostępnienie wszystkich umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych oraz nieruchomości...
Rolnych Filia odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci umów sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych, umów sprzedaży...

V SA/Wa 520/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz akt notarialny: [...] z dnia [...] lutego 2008r. (umowa sprzedaży nieruchomości rolnych dla których Sąd Rejonowy w N [...] Wydział...
[...].10.2007r. Rep. [...] (umowa przedwstępna sprzedaży działek z nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr [...] , w § 7 umowy wskazano, iż wydanie...

II SA/Po 576/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Wartość nieruchomości oraz wartość prawa...
tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży., Uzupełnieniem przywołanej regulacji ustawowej są przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady Ministrów z 21...

II SA/Po 577/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Wartość nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego ustala rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym...
sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zaliczyć kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży...

II SA/Sz 1221/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

odrębną nieruchomość, co mogłoby umożliwić uzyskanie środków ze sprzedaży tego mieszkania albo przeprowadzkę rodziny, celem uniknięcia kosztów wynajmu mieszkania...
na niej sprzedaży nieruchomości, czy zmiany miejsca zameldowania. Tylko od niej zależy gdzie obecnie mieszka z dziećmi., Zdaniem odwołującego się, wyłącznie jego sytuacja...

V SA/Wa 2100/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

w S. oraz na ogłoszenia o przetargach nieruchomości po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w S.. Wydatki te były związane w całości z planowaną sprzedażą...
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami...

I SA/Kr 1121/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-04

ich nabycia w ewidencji rachunkowej, a następnie deklarował, że sprzedaż nieruchomości nie następuje w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26...
dokonanych w latach 1997-1999 przez A. G., polegających na kupnie, podziale oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, tj. jako działalności gospodarczej, nie uzasadnia...

III SA/Wa 40/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-05

w W. z dnia [...]listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości...
Skarbowego W. z wnioskiem o umorzenie należności i odsetek z tytułu zryczałtowanego podatku od sprzedaży mieszkania dokonanej w październiku 1997 r. ze względu na trudną...

II GSK 24/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

o KW nr [...]. W trakcie tego postępowania pozwana Gmina podniosła zarzut ze skargi pauliańskiej (art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego), twierdząc, że sprzedaż nieruchomości...
uchwały Nr [...], podjętej przez Radę Miejską w S. S. w dniu [...] maja 1995 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów w obszarze...
1   Następne >   +2   6