Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 344/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stwierdza niezgodność z prawem uchwały [...] Rady Gminy...
[...] Rady Gminy N. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały...

I SA/Gd 754/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-19

wydatkowanych na ten cel, a stanowiących uprzednio uzyskany przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości /art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26...
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 lutego 1999 r. nr (...) Izba Skarbowa w (...) utrzymała w mocy decyzję...

I OSK 1946/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r., nr NK.II.04131/135/11 w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych uchyla...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników wieczystych...

II FSK 3228/14 - Wyrok NSA z 2016-11-29

. przed notariuszem, zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr [...] umowa przedwstępna sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w R., gmina S., składającej...
sprzedaży ww. nieruchomości o łącznej powierzchni czternastu hektarów trzydziestu czterech arów dziewięćdziesięciu trzech metrów kwadratowych). Z jej treści między innymi...

II SA 1217/89 - Wyrok NSA z 1989-12-20

1. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
okoliczności przemawiające za rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Gminy w T...

II SA/Lu 359/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-28

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddala...
skargę. Rada Miasta Lublin w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr 60/VII/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...

II OSK 1415/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości były przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi (art. 2 ust. 2...
nieruchomościami Skarbu Państwa, gdyż w dacie wydawania kwestionowanej decyzji nie obowiązywały już przepisy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

I OSK 962/15 - Wyrok NSA z 2015-07-03

przekraczającej wartość działki podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] października 2014 r. Wojewoda...
uznał, że zarządzenie nr [...] jest niezgodne z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przewiduje możliwość odstąpienia od sprzedaży...

II OSK 1413/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

, w części dotyczącej odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości stały się przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego...
o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze., Wojewódzki...

P 1/97 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-10-22

i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części...
trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100