Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Lu 796/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-16

nie mogła zacząć funkcjonować w obrocie prawnym przed dniem [...] grudnia 2020 r. (z wyłączeniem sytuacji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
nie zostało zakończone). Dopiero w dniu [...] stycznia 2021 r. spółka wystąpiła z wnioskiem o nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, który to rygor został nadany...

III OSK 5026/21 - Wyrok NSA z 2022-06-07

się ostateczna. Decyzji tej nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, ani też nie podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Wyjaśnił, że w doktrynie...
. Niewątpliwie bowiem decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia [...] października 2016 r., choć nieopatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, jest - w zakresie punktu 1...

II SA/Łd 1076/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-25

[...], nr [...], po rozpoznaniu odwołania K. i R. Ł., uchyliło decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...], nr [...] w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
decyzji organ nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2000...

VIII SA/Wa 553/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

o rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego Dyrektor ZZ w R. PGWWP poinformował o zgromadzonym materiale...
. 8 § 1, 11 w zw. z art. 107 § 1 i 3 kpa poprzez nienależyte uzasadnienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, z uwagi na zawarcie w niej zbyt ogólnikowych...

IV SA/Wa 1749/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

[...] nie była ostateczna i nie wolno było jej wykonywać, gdyż nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta jest więc, zdaniem skarżącego, dotknięta wadą wymienioną...
, Sygn. akt IV SA/Wa 1749/09, od tej zasady jest sytuacja, gdy decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W przedmiotowej...

II SA/Kr 1372/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-12

pozwolenia wodnoprawnego - w pkt l nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, w pkt II decyzji udzielił Gminie W. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie...
Wodnych w K. z dnia 15 października 2009 r., wniosek Wójta Gminy W. z dnia 31 maja 2010 r. o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wraz z oświadczeniem...

IV SA/Wa 247/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

Gospodarki Wodnej z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego...
rygoru natychmiastowej wykonalności (zwanego dalej, w skrócie rygorem) własnej decyzji z dnia [...] maja 2011 r. w przedmiocie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego...

VII SA/Wa 2165/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-26

. [...] w miejscowości [...], gm. [...], pow. [...], jednocześnie nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od powyższej decyzji do Prezesa Państwowego Gospodarstwa...
tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności., Po przeprowadzeniu kontroli gospodarowania wodami Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] Państwowego...

II SA/Bk 406/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-08-30

., Ponadto w pkt 2 decyzji organ określił datę wykonania ww. obowiązków do dnia 30 kwietnia 2022 r., zaś w pkt 3 odmówił nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
rygoru natychmiastowej wykonalności., W wyniku rozpatrzeniu wniosku p. M. T., Burmistrz Miasta S. postanowieniem z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] uzupełnił wydaną...

II SA/Gl 347/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-21

poinformowania o zakresie planowanych działań i nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że w wyniku robót związanych...
. Aktualnie po opadach występują podtopienia, woda nie znajduje odpływu i zatrzymuje się na terenie posesji położonych przy drodze. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   10