Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 1741/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-22

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie podatku od towarów...
Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] grudnia 2009 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług...

I FSK 1228/10 - Wyrok NSA z 2011-08-02

. z dnia 4 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
Naczelnika Urzędu Skarbowego K. S. z dnia 30 października 2009 r., którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom Naczelnika Urzędu Skarbowego K. - P. Nr [...] z dnia 5...

I SA/Łd 1093/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
2004 r. nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 663,00 zł. Postanowieniem z dnia []...] r. decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 238/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-13

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji nieostatecznej w podatku od towarów i usług za miesiąc...
rygor natychmiastowej wykonalności w części określającej zobowiązanie w VAT za miesiąc lipiec 2007 r. w wysokości [...] zł, decyzji z dnia [...] października 2012 r...

III SA/Wa 1195/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

[...] stycznia 2016 r. nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności wspólników za zaległości...
w sprawie, w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy ww. decyzję NUS., 3. NUS postanowieniem z [...] października 2015r. NUS nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 235/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji w podatku od towarów i usług...
, że:, - postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało nadane decyzji przed wprowadzeniem jej do obiegu prawnego, co stanowi przesłankę do stwierdzenia...

I SA/Sz 321/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-01

postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. i kwoty podatku do zapłaty za listopad 2014 r...
w [...] z dnia [...] umarzające postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia 30 grudnia 2015 r...

I FSK 1531/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) oddala skargę...
oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej O.p.), nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Nadanie rygoru...

I FSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

zaskarżone postanowienie stwierdzając że nie doszło do skutecznego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności a tym samym to postanowienie...
nie weszło do obiegu prawnego., Wobec tego Sąd I instancji stwierdził, że skoro postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie weszło do obiegu prawnego...

I SA/Rz 259/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-13

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
wykonalności powoduje, że właściwy organ jest zobligowany do wydania tego rodzaju rozstrzygnięcia. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek nadania rygoru natychmiastowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100