Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II SA/Op 117/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

określił też zakres ograniczenia i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art. 124 ust. 1, art. 113 ust. 6 i ust. 7...
decyzją z dnia 14 lutego 2020 r., nr [...], uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Strzeleckiego w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Op 76/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV', w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i umarzającą postępowanie...
dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV' i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W osnowie decyzji opisał sposób i zakres ograniczenia...

II SA/Kr 42/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-25

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości skargę oddala. Postanowieniem z dnia 28 września...
2018 roku znak: [...] Starosta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty [...] Nr [...] z dnia 28.06.2018 r. o zobowiązaniu właścicieli działki...

I OSK 1892/11 - Wyrok NSA z 2012-05-08

[...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. I OSK1892/11, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wojewoda Małopolski...

I SA/Wa 2425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

nr [...] z [...] czerwca 2016 r. Wojewoda [...] nadał ww. decyzji z [...] listopada 2015 r. rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z [...] sierpnia 2016 r...
się od dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Odwołujący wskazali...

IV SA/Wa 1342/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-10

nr [...], powierzchni [...] m2 na działce nr [...], powierzchni [...] m2 na działce nr [...]. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Stan sprawy...
nieruchomościami inwestor wniósł o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności., Starosta [...], działając...

II SA/Sz 869/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-30

. z o.o. w S. na realizację celu publicznego pod nazwą 'Budowa sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego S.',, 2) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ I instancji...
ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz, z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej przy ul...

II SA/Go 225/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

E.C., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal...
o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

IV SA/Wa 2999/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

1 pkt 4 k.p.a.; 3. oddalenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności., Pełnomocnik [...] S.A....
, uprawniające organ I instancji do wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności., Odnosząc się do podnoszonej...

IV SA/Wa 415/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności - oddala skargę - Wojewoda [...] decyzją...
na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...] wskazał, że dla wydania decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100