Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Po 2804/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-25

ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie okoliczności, niezbędne do naliczenia renty planistycznej, zgodnie ze wskazanymi wyżej...
Sądu Administracyjnego., W skardze M. F. podniósł, że wyliczenie wysokości renty planistycznej jest niezgodne z przepisami, bowiem rozliczenie nakładów obejmuje...

II SA/Kr 152/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31

'sprzedaż' wskazuje, iż jego intencją było zawężenie na potrzeby instytucji renty planistycznej pojęcia 'zbycie' jedynie do czynności prawnych odpłatnych., Teza taka...
jest również zgodna z wynikiem wykładni funkcjonalnej. Celem ustanowienia instytucji renty planistycznej jest umożliwienie gminie partycypacji w zysku, jaki właściciel...

II SA/Kr 1012/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-11

ustalenia treści normy prawnej stanowiącej podstawę ustalenia renty planistycznej należy wziąć pod uwagę treść obu przytoczonych wyżej przepisów. Mimo, że na gruncie...
, użycie przez ustawodawcę w art. 37 ust. 1 ustawy sformułowania 'sprzedaż' wskazuje, iż jego intencją było zawężenie na potrzeby instytucji renty planistycznej pojęcia...

VIII SA/Wa 588/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

[...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia : odrzucić skargę Pismem z dnia [...] maja 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) [...] sp. j. D. D., A. S., R. Z. (skarżąca...
. w przedmiocie renty planistycznej., Decyzja, będąca przedmiotem skargi, zawierająca pouczenie o terminie, i sposobie wniesienia skargi, została prawidłowo doręczona na adres...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , która to zmiana spowodowała wzrost wartości przedmiotowych nieruchomości., Opłata (renta planistyczna) została...
.) od instytucji rent planistycznej uregulowanej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym., Skargę do sądu administracyjnego wnieśli M. i J. małżonkowie M. nie precyzując jej żądania...

I SA/Wa 543/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

publicznej zobowiązany jest w drodze decyzji administracyjnej do ustalenia opłaty, określanej potocznie mianem 'renty planistycznej', gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki...
środkiem dowodowym w postępowaniu o ustalenie renty planistycznej. W myśl art. 37 ust. 1 p.z.p, w odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad...

II SA/Ka 3256/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-06

., orzekający w sprawie jako organ I instancji, ustalił jednorazową opłatę /rentę planistyczną/ w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o powierzchni...
obowiązek uiszczenia tej opłaty. W dalszej części uzasadnienia decyzji SKO podało, że uchwała o zmianie planu miejscowego dająca podstawę ustalenia renty planistycznej...

II SA/Gd 429/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-20

nie uzależniają możliwości ustalenia opłaty od uzyskania z tego tytułu korzyści. Na ustalenie opłaty nie ma również wpływu ustalona renta planistyczna i fakt, że operaty...
w tym przypadku sporządzał ten sam rzeczoznawca majątkowy oraz, że nastąpiło to w tym samym czasie. Renta planistyczna ustalana jest z innego tytułu i na innej podstawie prawnej...

II SA/Ka 247/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-25

opłaty będącej formą tzw. renty planistycznej, ustawodawca zawarł w art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązującej w czasie prowadzenia postępowania...
o wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej., Omawiana regulacja prawna związana z tą formą renty planistycznej nie przewiduje możliwości...

II SA/Po 1746/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-06-24

nieruchomości. Wysokość tzw. renty planistycznej (wzrostu wartości) ustalona została w oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia...
odstąpienia od ustalenia tzw. renty planistycznej z uwagi na trudną sytuację materialną osoby, która dokonała zbycia nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   12