Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną nie jest dopuszczalne zawieranie w treści decyzji określenia terminu płatności opłaty. W konsekwencji nie powstaje...
opłaty na raty, stosowania ulg w opłacie czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467)., Renta planistyczna stanowi dochód...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

, które są kontrolowane przez sądy administracyjne., Sąd zwrócił uwagę, że w decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną...
czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11). Renta planistyczna stanowi dochód gminy, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

w nim wprost, że renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p,. nie jest podatkiem i wobec...
tego nie mają do niej zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika, aby zamiarem ustawodawcy było nadanie rencie planistycznej...

IV SAB/Po 72/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-10

miejscowych aktywizacji gospodarczej, w których renta planistyczna została uchwalona na poziomie poniżej 30%., W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że wnosi o jej oddalenia...
, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, zwaną rentą planistyczną. Dalej organ wskazał, iż wobec powyższego informacje o wysokości stawki...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

gminy. Przedmiotowa opłata na rzecz gminy (renta planistyczna) ma cechy podatku. Jest świadczeniem publicznoprawnym, przymusowym i bezzwrotnym na rzecz jednostki samorządu...
., Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) stosuje się do zobowiązań podatkowych, tymczasem renta planistyczna...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

do Burmistrza Miasta i Gminy W. wniosek o umorzenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna). Nie ma również wątpliwości...
decyzji pozostaje w bezczynności., Instytucja tzw. renty planistycznej określona została przez art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SAB/Lu 142/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-14

zlecającego jego sporządzenie w związku z realizacją swoich ustawowych zadań. Zarazem też ocena ma wpływ na określenie wysokości odszkodowania, renty planistycznej czy opłaty...
. Tym samym sprzyja osiągnięciu celu jakim jest ustalenie wysokości odszkodowania, opłaty planistycznej, renty planistycznej czy opłaty aktualizacyjnej za wieczyste użytkowanie...

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

za wzrost wartości nieruchomości (renty planistycznej) nie jest podatkiem i nie wynika z ustawy podatkowej. Materialnoprawną podstawę wymiaru tej należności stanowi art. 36...
w sprawie zwrotu renty planistycznej, co czyni je bezprzedmiotowymi z uwagi na treść art. 170 p.p.s.a., Pozbawione usprawiedliwionych podstaw są również zarzuty podniesione...

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

II SAB/Wa 309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

majątkowego na potrzeby ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej. W ocenie Sądu, nieuprawnionym byłoby wyłączenie spośród dokumentów podlegających ujawnieniu w trybie...
1   Następne >   2