Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 545/10 - Wyrok NSA z 2010-06-22

zaskarżonej uchwały określono stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś ustalenie tej stawki w wysokości 0%, jako równoznaczne z nieustaleniem stawki...

IV SA/Wa 820/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

(...) marca 2006 r., zobowiązał się uiścić za zbywców nieruchomości należną rentę planistyczną. Biorąc pod uwagę treść oświadczenia organ uznał, że zobowiązanie finansowe...
związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej oraz zapłaty renty planistycznej. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta (...) marca 2006 r. nie zawierała zobowiązania z umowy...

IV SA/Wa 1506/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Opłata adiacencka i renta planistyczna to dwie różne opłaty pobierane z dwóch różnych tytułów. Okoliczność, iż organ administracji zrezygnował z pobrania opłaty...
adiacenckiej nie stoi na przeszkodzie pobraniu opłaty z tytułu renty planistycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...

II OSK 724/09 - Wyrok NSA z 2010-04-26

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna może być pobrana...

II SA/Łd 869/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-23

przestrzennego (tzw. renty planistycznej), w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna...

II SA/Gd 224/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-05

sierpnia 2005r, W konsekwencji organ ustalił, że w sytuacji gdy ustalona przez Radę Gminy stawka procentowa wynosi 30%, to renta planistyczna dla sprzedanych gruntów / działki...
renty planistycznej w myśl uprzednio obowiązującego art. 36 ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, sprzed daty jej zmiany, gdyż miały wpływ na wzrost wartości...

II SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-05

, że w sytuacji gdy ustalona przez Radę Gminy stawka procentowa wynosi 30%, to renta planistyczna dla sprzedanych gruntów / działki nr [...] i [...]/ o łącznej powierzchni...
energetyczną / wartość nakładów z tego tytułu wyniosła 13.450,50zł/. Wskazała, że te nakłady podlegają odliczeniu od kwoty ewentualnej renty planistycznej w myśl uprzednio...

II SA/Gd 508/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-08-18

o wszczęciu postępowania w sprawie pobrania od niej renty planistycznej na skutek zbycia działek nr [...] oraz [...], zaś w dniu w dniu 26 września 2008 r. o wszczęciu...
postępowania w sprawie pobrania renty planistycznej na skutek zbycia działek...

II SA/Gd 505/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-08-18

pod zabudowę mieszkaniową i określono dla tego terenu stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu (renty planistycznej) na 20% (Dziennik...
postępowania w sprawie pobrania od niej renty planistycznej na skutek zbycia działek nr [...] oraz [...], zaś w dniu w dniu 26 września 2008 r. o wszczęciu postępowania w sprawie...

II SA/Gd 507/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-08-18

o wszczęciu postępowania w sprawie pobrania od niej renty planistycznej na skutek zbycia działek nr [...] oraz [...], zaś w dniu w dniu 26 września 2008 r. o wszczęciu...
postępowania w sprawie pobrania renty planistycznej na skutek zbycia działek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100