Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

być mowy o obowiązku zapłaty renty planistycznej, o jakiej mowa w art, 36 ustęp 4 powołanej ustawy. Niezrozumiałe z kolei jest zwrócenie przez notariusza uwagi strony...
pouczenie o rencie planistycznej, nieodebranie od T. M. oświadczenia, że nie jest rolnikiem indywidualnym, brak wzmianki, że przedłożone do aktu dokumenty geodezyjne opatrzone...

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

, a kupującego o przepisach dotyczących renty planistycznej. Zastrzeżenia Komisji Il stopnia wzbudziło także oświadczenie Wójta Gminy Piaseczno, który nie wskazuje wyraźnie...
opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy skarżącej jako dobrej...

VI SA/Wa 2966/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

podatku dochodowego, a kupującego o przepisach dotyczących renty planistycznej. Zastrzeżenia Komisji Il stopnia wzbudziło także oświadczenie Wójta Gminy P...
niektórych uchybień (brak pobrania opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy...

VI SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

, co mogło mieć znaczenia dla naliczenia renty planistycznej, w akcie nie wskazano po kim następuje dział spadku i jakiej nieruchomości dotyczy zniesienie współwłasności...
w nim podstawy prawnej jego wydania., Brak powołania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania (przy zaistnieniu nowego planu) mogło mieć znaczenia dla naliczenia renty...

VI SA/Wa 1405/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

notariusza, gdyż wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz możliwość obciążenia sprzedającego rentą planistyczną...
. W szczególności strona kupująca powinna znać wysokość należnego podatku od czynności cywilnoprawnych natomiast strona sprzedająca powinna orientować się co do obowiązku zapłaty renty...

VI SA/Wa 1404/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, co miałoby znaczenie z punktu widzenia ewentualnej renty planistycznej oraz na zaniechanie zwrócenia uwagi na art. 5 ustawy...

II GSK 393/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

skutkującą przyjęciem, że możliwe jest wystąpienie tzw. renty planistycznej wbrew interpretacji wynikającej z podawanych w skardze m.in. orzeczeń sądów administracyjnych...

VI SA/Wa 1631/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi I.N. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni [...] -[...] września 2014 r. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego oddala skargę w całości

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

jest więc bardzo prawdopodobny i strona sprzedająca może spotkać się z naliczeniem jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną, gdyby roszczenie gminy nie przedawniło się na podstawie...
opłaty planistycznej, skarżąca zresztą w ogóle nie powołuje w pracy wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia interesów...

VI SA/Wa 613/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

z punktu widzenia przepisu art. 36 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związanych z nowym planem konsekwencji naliczenia tzw. renty...
planistycznej. Zagadnienie to nie zostało w projekcie aktu notarialnego wyjaśnione., Nie zawarto także istotnej dla stron informacji o obowiązku podatkowym nabywcy prawa...
1   Następne >   2