Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gd 699/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-14

opłaty adiacenckiej i renty planistycznej. W odniesieniu do operatu sporządzonego na zlecenie organu zarzucili naruszenie art. 151 ust. 1 pkt 1 i art. 153 ust. 1 ustawy...
obiektywizmu przez nieuwzględnienie operatu sporządzonego na zlecenie skarżących i nieuwzględnienie wyceny gruntu sporządzonej na użytek opłaty adiacenckiej i renty planistycznej...

II SA/Wr 413/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-04

. nakazującej zawrzeć w odszkodowaniu rentę planistyczną, o ile zmiana przeznaczenia zmniejsza wartość;, - § 36 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie...
niezmniejszającego wartości, tzn. nakazującej zawrzeć w odszkodowaniu równowartość renty planistycznej, w zakresie w jakim zmiana przeznaczenia przejętego na własność...

I SA/Wa 2476/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-05

nakazuje zawrzeć w odszkodowaniu rentę planistyczną. Natomiast art. 134 ust. 4 ugn odnosi się do sytuacji, gdy cel wywłaszczenia wpływa na zwiększenie wartości nieruchomości...
i zagospodarowaniu przestrzennym - instytucja renty planistycznej. W szczególności nie można mówić w ogóle, że w polskim prawie proces uzyskania odszkodowania jest dwuetapowy tj...

I OSK 1395/13 - Wyrok NSA z 2014-11-05

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), a mianowicie nakazuje zawrzeć w odszkodowaniu rentę planistyczną...
przestrzennym - instytucja renty planistycznej. W szczególności nie można mówić w ogóle, że w polskim prawie proces uzyskania odszkodowania jest dwuetapowy, tj. obejmujący...

II SA/Bk 843/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-27

. To zmniejszenie się wartości wskutek ustaleń planistycznych objęte jest odrębną instytucją tzw. rentą planistyczną. Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości czy też zmianę...
lub jej części Jak trafnie podniesiono w wyroku NSA z dnia 18 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 344/15, renta planistyczna ma wykazywać różnicę w wartości nieruchomości...

II SA/Ol 131/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-21

albo (2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Jak trafnie podniesiono w wyroku NSA z dnia 18 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 344/15, renta planistyczna...
wskazać należy, że kwestia renty planistycznej rozpatrywana jest w innym postępowaniu przez inne organy, a zatem organy gdyby nawet chciały, to nie mogły w sprawie niniejszej...

I OSK 986/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

przeznaczenia nieruchomości niezmniejszającego wartości, tzn. nakazującej zawrzeć w odszkodowaniu równowartość renty planistycznej, w zakresie w jakim zmiana przeznaczenia...
. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób przedstawiony w skardze kasacyjnej nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ renta planistyczna w rozumieniu...

I SA/Wa 1099/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-12

nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27...
do dochodzenia tzw. szkody planistycznej dla nieruchomości. Odwołujący się wnieśli jednocześnie o przeprowadzenie, na podstawie art. 136 § 2 K.p.a., postępowania wyjaśniającego...

I SA/Wa 1098/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)., Od powyższej...
Konstytucji RP, poprzez pominięcie wniosku o podwyższenie odszkodowania o wartość odebranego prawa do dochodzenia tzw. szkody planistycznej dla nieruchomości. Wnioskowali nadto...

I SA/Wa 1102/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-03

zagospodarowania przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U....
odebranego prawa do dochodzenia tzw. szkody planistycznej dla nieruchomości. Wnioskowali nadto, z powołaniem się na art. 136 § 2 kpa, o przeprowadzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   7