Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 841/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-11

wysokości renty planistycznej na 20%., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko prezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej...
wymierzona opłata planistyczna stanowi kwotę orzeczoną w decyzji. W czasie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Bk 353/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-04

znajdujących się w sprawie II SA/Bk 451/08 (ze skargi G. D. na decyzję w przedmiocie ustalenia renty planistycznej) wynika, że w dniu 23 października 2007 r. dokonała sprzedaży...

II SA/Gd 251/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-02

Sprawa ze skargi L. M. na decyzję Wojewody z dnia 12 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

II SA/Kr 1604/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-16

nadmiernego obciążenia inwestora. Skarżąca podniosła, że jedynym źródłem jej utrzymania jest renta po zmarłym mężu i w wieku 8.. lat nie ma żadnych możliwości uiścić...
przez organ oceny zgodności budowy z porządkiem planistycznym. Jeżeli bowiem na danym obszarze plan nie obowiązuje, to zgodność obiektu z porządkiem planistycznym na danym terenie...

VII SA/Wa 1771/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

technicznych, ale także przepisy prawa cywilnego., Zdaniem skarżących, inwestor nadużył swojego prawa własności dążąc do uzyskania maksymalnej renty gruntowej poprzez...
pozwolenia na budowę., Wszelkie zarzuty skarżących odnoszące się do błędów do których doszło w trakcie procedury planistycznej oraz przystąpieniu do prac nad projektem zmiany...