Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-21

z tytułu sprzedaży nieruchomości o tzw. rentę planistyczną., Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni w dniu [...] sierpnia 2007 r. kupiła...
, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz...

I SA/Po 467/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

renty planistycznej., W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawca...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem...

I SA/Po 587/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

planistycznej., W związku z powyższym skarżąca zadała następujące pytanie: czy spółka może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości...
, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem? Jeżeli tak, to czy wydatek na rentę planistyczną powinien zostać zaliczony do kosztów...

II FSK 2900/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

o tzw. rentę planistyczną. Wnioskodawczyni w dniu 6 sierpnia 2007 r. kupiła wraz z inną osobą fizyczną nieruchomość rolną. Udział we własności nieruchomości wynosił 1/4...
przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 'ustawa o pzp') (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

/renta planistyczna). W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawca wraz z drugim nabywcą zbyli przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
, w związku z czym wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty renty planistycznej. Wobec powyższego wnioskodawca zapytał, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku...

I SA/Po 171/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-28

i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka może zaliczyć...
wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

potraktowane jako zbycie i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka...
może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266);, - tzw. 'renta planistyczna' z tytułu...

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

, a w konsekwencji brak uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki przy rozpoznawaniu wniosku spółki o udzielenie ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej...
kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka obecnie nadal inwestowała swoje środki w rozwój spółki...

I SA/Gd 25/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-07

., W wyniku rozpoznania kolejnego wniosku zobowiązanych, Wójt Gminy decyzją z dnia 10 października 2008 r. rozłożył na raty kwotę naliczonej renty planistycznej., Decyzją...
wartości handlowej oraz udział 1/3 w nieruchomości, w której zamieszkuje. Nie miała ona żadnego wpływu na powstanie obowiązku uiszczenia renty planistycznej. Sytuacja, w jakiej...
1   Następne >   +2   +5   10