Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty ,,renty planistycznej’’ - jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości...
przez Skarżącego, w których wniósł o odstąpienie od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego...

II GSK 1529/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte...
przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty...

V SA/Wa 888/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw: renty planistycznej w kwocie 1.560 zł związany...
egzekucyjnej polegającej na zajęciu świadczenia emerytalnego. W piśmie zobowiązany kwestionował obowiązek zapłaty renty planistycznej, stojąc na stanowisku, że działania...

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
renty planistycznej, objętej wskazanym wcześniej tytułem wykonawczym z dnia [...].06.2014 r., W dniu [...].06.2014 r. organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

w postaci renty planistycznej w kwocie 22652,00 zł - należność główna oraz odsetki., W oparciu o przedmiotowy tytuł organ egzekucyjny podjął egzekucję z prawa majątkowego...
złożonych zarzutów. Wówczas wierzyciel wskazywał, iż należności z tytułu renty planistycznej będąc dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są środkami...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

terminu płatności renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2016 roku, nr [...], 2. zasądza...
w całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie odroczenia Spółce X w P., zwanej dalej skarżącą, terminu płatności renty planistycznej z tytułu...

V SA/Wa 1298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

nr [...] z [...] stycznia 2011r., wystawiony na skarżącego, obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności...
zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut Zobowiązanego dotyczący przedawnienia egzekwowanego obowiązku., Następnie Naczelnik Urzędu...

II GSK 153/14 - Wyrok NSA z 2015-08-25

niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności głównej 1.560 zł za 2004 r., Skarżący wniósł o uchylenie tytułu wykonawczego, z uwagi...
, sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut dotyczący przedawnienia...

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

w nim wprost, że renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p,. nie jest podatkiem i wobec...
tego nie mają do niej zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika, aby zamiarem ustawodawcy było nadanie rencie planistycznej...

I GSK 1783/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

, czy jest ona w stanie sprostać obowiązkowi zapłaty renty planistycznej. Jednak okoliczność posiadania wskazanego wyżej majątku, zwłaszcza, jeżeli weźmie się pod uwagę...
należności z tytułu renty planistycznej nie przekroczył granic uznania administracyjnego. Nie narusza ona również zasad uznania administracyjnego rozłożenie płatności renty na dwa...
1   Następne >   2